Akcyjo Czysto Ôdra

We sobota 14 maja, skuli Akcyje Czysto Ôdra, ludzie ze Demokratyczno Unija Regijonalistōw Ślōnski a Młodzi Regionaliści Ślōnscy wychraniali ranty a brzegi przi rzyce Ôdrze we gminie Lubōmia. Abfale, co ich ślōnscy regijōnalisty znodli zdłōż brzega ze Ôdry, trza było pozortować, bo była tam niy yno niyporachowano mocka roztomańtych flaszek za szkła a plastyku, ale tyż plastykowe panele, wata szklanno, porcelanowy haziel, a zimowe mantle do kōłek z auta.

– „Regijōnalizm, to je dbani ô tradycyjo, erbowizna historyczno, abo swōj jynzyk, ale tyż starani ô strzodowisko i landszaft naszego Hajmatu, coby my mōgli sie nim radować jak najdlōżyj, a tyż, coby mōgli my we jak najlepszym sztandzie przekozać to naszym bajtlōm” – pado ôrganizator sobotnij akcyje – Krzysztof Szweda.

Zebrane ôd regijōnalistōw abfale ôdebrały potym gminne słōżby. Akcyjo Czysto Ôdra ôbjyna cołko zachodnio Polsko. Do wychranianio rzyki już zgłosiyło sie 150 lokalnych grupōw a wyncyj jak 10 tysiōncōw ludzi dobrej wole.

Foto: Damian Bizoń

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Akcyjo Czysto Ôdra

Ôstŏw ôdpowiydź do APK Pociep ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza