Akcyjo charytatywno: Babsko edukacyjo

Pamiyntocie wierszyk ô Bambo Murzinku? 👶🏿👧🏾🧒🏿👦🏾

„[…] Bambo Murzinek to mōndry synek…
I niy mo w szuli samych jedynek.
Bo sie mōndrości wkłodo do gŏwy
W swyj afrykōńskij szuli ze trŏwy.”

We takij szuli rechtorkōm je tera moja kamratka, Sylwia. Pora tydni tymu wlazła do fligra do Ugandy i pofurgała, coby uczyć bajtle angielskigo – a choby ino!

Drabko, bo jeszcze przed rajzōm, kapła sie, że trza bydzie pōmogać sam niy yno bajtlōm, ale tyż ôd nich mutrōm. Sztyry nachbarki ôd Sylwie majōm fest ciynżko sytuacyjo – chopy je ciepli jak yno zajszły w ciōnża. Dziołchy niy majōm zawodu, roboty, a przi tym blank puste geldbojtle. 😢

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Sylwia szporuje tera piyniōndze, coby posłać je do szule, kaj by poradziyły wybildować sie na frizjerki abo szwŏczki – co by mogły ciś do roboty a zarobić na utrzimanie swoich familiji, a ku tymu dać przikład bajtlōm – coby te miały edukacyjo we zŏcy. 👗💇🏿‍♀️

Wiyncyj ô tym projekcie we linku. Ôglōndejcie historyje na instagramie @sylwiapalgan. A sam wciepuja link do ściepy, kaj znejdziecie kōnkret info (PL/ENG):
https://zrzutka.pl/jexh6k

Kożdy złotek mŏ znaczynie!
Dziynki!

Fotografijo na wiyrchu: Kobiyty ze samopōmocy we Katwe. Fot. Muzungupeter CC BY-SA 4.0

Kasia Polak (nazwisko mylōnce), frela z Pilchowic, kero trzi lata tymu wrŏz ze swojōm kamratkōm sztartła ze blogiym Your Silesian Friends, kaj ôsprowiała ô rajzowaniu. Sztudyntka kōmunikacyje, mediów a kultury. Nojbarzij przaje poezyji, zielinŏrstwu a ślōnskij gŏdce. Kōntakt: katarzyna.polka.polak [małpica] gmail.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza