7 platformōw, kierych niy bydzie na Marszu Autōnōmije (ale zōwizō przidź)

Zawdych se marzōł, coby marsze autōnōmije ewoluowały w strōna tych, co Amerykōny majōm na roztōmajte świynta, abo niymieckich, co sōm na miynsopust. Mynij larma i politykierowanio, wiyncyj radości, farbōw, muzyki, uciechy, atrakcyji… Wielkie show: ôrkiestry, mażoretki, poprzeblykani ludzie i… platformy na kōłkach.

Bez mōmynt szło to w ta strōna. Pamiyntōm na kierymś marszu jechać auto z ludziami we ślōnskich szatach na pace. Potym ale było skrōmnij i skrōmnij i skrōmnij… Tōż latoś niy moga żodnymu ôbiecać, że uwidzi moc atrakcyjōw krōm grubskij ôrkiestry. Za to moga wylistować, jakich platformōw – coby je wierza kożdy chcioł uwidzieć – latoś na Marszu Autōnōmije niy bydzie.

1 Miniōnkowo

Miniōnki chodzōm we ślōnskich farbach, a kożdy bajtel mo je rod. Forsztelujecie se to: kupa żōłto-modrych chopkōw pod ślōnskōm fanōm z miniōnkowym ôkiym na plac ôrła?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

2 Wielki złoty ôrzōł

Takie luftbalōny we Stanach idzie se wypożycznōńć na sama impreza. Widzielibyście tego ślōnskigo ôrła furgać miyndzy katowskimi kamiynicami?

Foto z ôferty ôd jednyj z firmōw, co wypożyczajōm takie balōny: fabulousinflatables.com

3 Hanusz II Dobry i strzedniowieczno banda

Widziołech kiejś na MA pora ludzi we strzedniowiecznym ôblyczu – sam ale trza by cołkigo ôrszaku ôd ślōnskigo princa, abo trōnu na kōłkach i party wojokōw, co by nōm princa wachowała.

4 Ślōnskie straszki

Potrzebno by nōm tyż była fōra ze ślōnskimi straszkami: połednicami, utopcami, fojermanami i Skarbnikiym-fōrmanym.

Dej pozōr tyż:  Europejska Nagroda Dziedzictwa dla Zabytkowej Kopalni Ignacy

5 Rakieta i ślōnskie astronauty

Ślōnski kosmiczny program, bo trza patrzeć we prziszłość, aże ku gwiozdōm!

6 Silezyjo

Zdała by sie tyż sama Silezyjo z cołkim ôrszakiym – klasyczno personifikacyjo choby ze starych durkōw, ino w modernym wydaniu (prziznōm sie bez bicio: zaglōndōm sam na to, co Rammstein napochoł z Germanijōm w teledysku do “Deutchland”).

7 A la Rio

Trocha połedniowoamerykańskigo karnawału we postrzodku Katowic, pra?

Przeboczcie, żodnych takich atrakcyjōw (zdo sie) niy trefiymy. Ciynżko pedzieć, co nos czeko; wiela tyż przidzie ludzi po tyj pandymicznyj pauzie, z tym rozlecanym ślōnskim ruchym regiōnalnym i przi prōmocyji, co sztartła, jakby niy mōgła: niyskoro i po cichu.

Wszyskim nōm sie przido porzōndne, ślōnskie świynto Gōrnego Ślōnska, takie ôd nos – do nos. Tōż jak ino poradzisz, to przijedź, z kamrat(k)ami, familijōm, abo sōm. Dyć taki ślōnski, familijny, radosny i ôtwarty marsz je potrzebny.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Tumacz, pisorz, popularyzatōr ślōnskij godki. Spōłtwōrca serwisu.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „7 platformōw, kierych niy bydzie na Marszu Autōnōmije (ale zōwizō przidź)

 • 14 lipnia 2022 ô 17:25
  Permalink

  1. Dobre, ejźli take kostümy to niy majōntek, 2. Cheba za drōgi Spass 3. Grupa rekōnstrukcyjno musiałaby Hanusza zrekonstruowac, swojōm drōgōm We pochodźie gwarkowskim biere kupã rostomajtych rekunstruktorōw part, możno ich zapytać? 4. BARDZO Dobre. 5. To tyn Haziel, co bōł na jakiym marszu, by bōł za grundlagã? 😉 6. Já z nudelkulōm! 7. Ja, ale nasze chopiōny lepszr lepsze suma sumaōm, we Kataloniji tańcujōm swōj volkstanz w ramach protestu, tak ôd tego czasu sie zastanŏwiōm czamu my niy tańcujymy einfach naszygo Trojŏka?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza