170 lat temu powstał Związek Ślązaków Austriackich

170 lat temu, 22 kwietnia 1848 roku, w Wiedniu zostało zarejestrowane Towarzystwo dla Dobra Śląska „Silesia”. Prawdopodobnie tego samego dnia Johann DEMEL (zastępca okręgu cieszyńskiego w parlamencie frankfurckim) wraz z dwoma posłami austriackiego parlamentu – liderem śląskiej burżuazji, wiceburmistrzem Opawy – dr Franzem HEINEM i przywódcą śląskiego ruchu chłopskiego – Hansem KUDLICHEM założyli, również w Wiedniu, Związek Ślązaków Austriackich. Ta ponadpartyjna organizacja była prekursorem śląskich ruchów narodowych. Z tej okazji członkowie naszego stowarzyszenia odwiedzili cmentarz w Cieszynie, na którym spoczywa Johann DEMEL.
Związek Ślązaków Austriackich postulował zjednoczenie Śląska. Lansował tezę, iż Ślązacy są odrębną słowiańsko – germańską narodowością, wbrew propagowanym w ówczesnej Europie ideom klasyfikacji narodowej na podstawie języka. Zgodnie z założeniami Związku Ślązaków Austriackich wszyscy Ślązacy mieli być dwujęzyczni. Językiem urzędowym miał być niemiecki, a potocznymi – germańskie i słowiańskie dialekty śląskie.

Warto podkreślić, że pod naciskiem Franza HEINA, Hansa KUDLICHA i innych posłów w austriackim parlamencie, skupionych w Związku Ślązaków Austriackich, cesarz wydał dekret o usamodzielnieniu tej części Śląska, włączonej w 1782 roku do Moraw i ustanowieniu Sejmu Krajowego Śląska Austriackiego.
Związek Ślązaków Austriackich zdecydował się na współtworzenie Towarzystwa Niemców z Czech, Moraw i Śląska w Wiedniu. Jej liderzy opowiadali się za zjednoczeniem i niezależnością Śląska w ramach Związku Niemieckiego, który miał składać się z samodzielnych państw. Zatem Śląsk byłby jednym z niezależnych organizmów państwowych.
Wszystkie te informacje pochodzą z publikacji Dariusza JERCZYŃSKIEGO „Historia narodu śląskiego”. Nasze stowarzyszenie serdecznie dziękuje autorowi za to, że w swojej książce przedstawił nieznane rozdziały śląskiej historii, która kształtuje naszą regionalną tożsamość, pokazuje ogromne dziedzictwo historyczne i różnorodność postaw narodowościowych.
Mirella Dąbek

Foto: Ślōnskŏ Ferajna

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza