Żory: porwoł matce mobilniŏk i zaniōs go do lōmbardu

Wyużōł spanie matki i jã ôkrŏd, a jeji telefōn zastawiōł we ôsiedlowym lōmbardzie. Wczorej chyciyli go policyjōny, jak pokŏzoł sie pod blokym. 21 lŏt mody chop bōł poszukowany ôd gyrichtu, mioł do ôdsiedzyniŏ pŏrã miesiyncy.

Wczorej po piōntyj po połedniu policyjōny chyciyli złodzieja, co ôkrŏd swojã matkã. 21-latek wyużōł mōmynt, jak kobiyta spała, i wyniōs z jeji pōmiyszkaniŏ telefōn wert bez tysiōnc złotych. Zastawiōł go w lōmbardzie za niskõ kwotã, a po połedniu pokŏzoł sie nazŏd pod blokym.

Wtynczŏs to dozdrzoł go ôjciec. Syn wziōn uciykać, a ôjciec polecioł za nim. Po chwili bōł chycōny i znŏd sie w rynkach szandarōw.

21-letni raubiyrz usłyszoł już ôbskarżynie i trefiōł do policyjnego heresztu, a hned ôdpowiy za raub na szkodã matki. Na razie pŏrã miesiyncy przepyndzi w zakładzie kŏrnym, bo poszukowoł go gyricht, co za inksze przestympstwo skŏzoł go na kŏrã heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Żory

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza