Żory: Ôżarty szofer skuloł sie z drōgi

Ôżarty szofer, co wczorej sprawiōł wypadek w Żorach na ulicy Pszczyńskij mioł bez prōmil alkoholu we wydychanym lufcie. Chop niy przipasowoł szwōngu do warōnkōw na drōdze, straciōł panowanie nad kerownicōm, po czym wypŏd z jezdnie, staranowoł dwa zegrodzynia i poprzniōł auto zaparkowane na prywatnyj posesyji. Skuli zdarzyniŏ, z powŏżnymi ranami, do lazarytu trefiōł pasażer, co jechoł z ôżartym kerowcōm.

Do zdarzyniŏ doszło wczorej przed 22.00 w rejōnie rōnda przi ulicy Pszczyńskij. Jak tymczasowo ôbsztalowali szandarzi, 29-latowy kerowca renault niy przipasowoł wartkości do warōnkōw na drōdze, straciōł panowanie nad kerownicōm, po czym wypŏd z drōgi i i skuloł sie ze skarpy. Potym jego wozidło ôdbiyło sie ôd jednego zegrodzyniŏ na prywatnyj posesyji i trzasło w dalsze, a tam do tego poprzniōł inksze, zaparkowane przed dōmym auto.

Z 29-latkym jechoł jego 35 lŏt stary kamrat. To ôn skirz zdarzyniŏ doznoł powŏżnych ran. Pasażera do lazarytu przetransportowało pogotowie ratunkowe.

Szofer renault, co sprawiōł wypadek niy bōł trzyźwy. Podszukowanie alkōmatym wykŏzało u niego bez prōmil alkoholu we wydychanym lufcie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Policyjōny apelujōm ô usōndek za kerownicōm, nojbarzij terŏz, kej wczaśnij robi sie ćma, a na drōgach panujōm złe warōnki.

Zdrzōdło: KMP Żory

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza