Żory: Chaja ôżartych bŏb

We miniōnõ noc szandarzi interwyniowali we pōmiyszkaniu na ôsiedlu Korfantego we Żorach, kaj doszło do breweryje pōmiyndzy dwōma ôżartymi kobiytami. Ôbie powadziyły sie, jak jedna niytrzyźwŏ wrōciyła do dōm i trefiyła drugõ we podobnym sztańdzie.

W postrzodku nocy na numer alarmowy z pytaniym ô interwyncyjõ zazwōniyła 27-letniŏ miyszkanka ôsiedla Korfantego. Bez tã noc ôpiekowała sie dwōjkōm dzieci ôd kamratki, co im je 8 i 13 lŏt jak tyż swojōm 3-letniōm cerōm. Po godzinie 1.00 do pōmiyszkaniŏ wrōciyła 36-latka i zaczła breweryjõ.

Jak do pōmiyszkaniŏ przijechali szandarzi, pokŏzało sie, iże ôbie kobiyty sōm ôpite. Starszŏ z nich miała bez 2 prōmile alkoholu we wydychanym lufcie, a modszŏ trochã powyżyj prōmila. Na szczyńście w czasie interwyncyje do dōm wrōciōł trzyźwy chop ôd 36-latki i zôbowiōnzoł sie do ôpieki tak nad kobiytami, jak i trōjkōm dzieci.

Zdrzōdło: KMP Żory

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza