Zŏbrze: zastawiōny ginekolog podyjzdrzany ô gwołt

Zŏbrscy policyjōny w ciōngu śledztwa kludzōnego pod kōmyndōm Prokuratury Rejōnowyj w Zŏbrzu zastawiyli ginekologa. Chop je podyjzdrzany ô zgwołcynie, a tyż dokludzynie 4 pacjyntek do poddaniŏ sie inkszym czynnościōm seksualnym. Podyjzdrzany ôstoł ôbjynty m.in. policyjnym dozorym i zakazym wykōnowaniŏ fachu. Medykowi grozi kŏra do 12 lŏt wiynziyniŏ. Śledczy apelujōm do kobiyt, co mogły być pokrziwdzone ôd zastawiōnego ginekologa, ô zgłŏszanie sie na policyjõ abo do prokuratury

Z policyjnych ôbsztalowań wynikŏ, iże do przestympstw miało dojść w prywatnym gabinecie dŏchtōrskim w latach 2016-2018. Medyk bōł zastawiōny, jak wyjyżdżoł z dōmu do kancylaryje. Zŏbrscy kryminalni w czasie kludzōnych czynności ôbejzdrzeli miyjsce. Śledczy zabezpieczyli m.in. dokumyntacyjõ medycznõ i laptopy. Podyjzdrzany niy prziznoł sie do przewiny. Na czas postympowaniŏ chop dostoł policyjny dozōr. Pōnadto zastosowano było mu zakŏz wykōnowaniŏ fachu medyka ginekologa, zakŏz zbliżaniŏ sie i kōntaktowaniŏ z pokrziwdzōnymi jak tyż porynczynie majōntkowe. Na kōnto prziszłych kŏr i zadośćuczyniyniŏ dlŏ pokrziwdzōnych zabezpieczōno było 2 auta i pijōndze. Łōncznŏ cyna zabezpieczōnego statku wynosi 90 tys. zł. Medykowi grozi kŏra do 12 lŏt wiynziyniŏ.

Śledczy apelujōm do kobiyt, co mogły być pokrziwdzōne ôd podyjzdrzanego ginekologa, ô zgłŏszanie sie do zŏbrskij kōmyndy policyje abo do prokuratury.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza