Zŏbrze: Hangranata i ewakuacyjŏ 26 ôsōb

Zŏbrscy policyjōny ewakuowali 26 ôsōb skuli znŏdniyńciŏ hangranaty F1 w parku przi ul. Sikorskigo. Saperzi z katowskigo SPAP-u zabezpieczyli znŏlezisko. Na szczyńście była to niygroźnŏ już szkorupa hangranaty bez ladōnku wybuchowego i zapalnika. Policyjōny spōminajōm, iże takigo znŏleziska niy można we żŏdnym przipadku przenosić, tykać ani rozbrajać. Zarŏz trzeba powiadōmić dinsty.

Do znŏdniyńciŏ hangranaty doszło w parku przi ulicy Sikorskigo w Zŏbrzu. Chop poszoł z bajtlym na szpacyr po parku, kaj zbiyrali kasztany. Ô swojim znŏlezisku zarŏz powiadōmiōł zŏbrskõ Policyjõ. Skuli zagrożyniŏ dlŏ miyszkańcōw ôkolicznych dōmōw policyjōny zabezpieczyli miyjsce i ewakuowali 26 ôsōb. Na plac ôstali zawołani saperzi z katowskigo SPAP-u, co zabezpieczyli, jak sie pokŏzało tym razym, niygroźne znalezisko. Była to ino szkorupa hangranaty bez materyje wybuchowyj i zapalnika.

Policyjŏ apeluje, coby nigdy niy ignorować takich ôdkryć i dycki we takich przipadkach wołać policyjõ. Niy można tyż tykać ani przenosić ich. Niy wyszyjscy ô tym pamiyntajōm.

W połowie sierpnia chop wykopoł w Katowicach 60-cyntymetrowõ patrōnã. Nojprzōd jã prōbowoł przedać na złōmie, a jak to mu sie niy podarziło, wraziōł patrōnã do auta, zawiōz nazŏd do dōm i dopiyro zazwōniōł po policyjõ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We tym samym czasie dwie kobiyty w Bytōmiu, przi skludzaniu pōmiyszkaniŏ po umartym kamracie, znŏdły patrōnã przeciwlotniczõ i zawiozły jã z bajtlym autym do bytōmskij jednostki wojskowyj.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza