Złōmbol 2018, abo moplikym do Grecje

A Wy słyszeliście już ô Złōmbolu? Niy, to  posłōchejcie. Jo tyż nigdy na Złōmbolu niy bōł, a znōm go yno z filmikōw a ôpowiadań. Pora lot tymu zebrało sie bezmała pora młodziokōw ze Katowic, a pojechało dwōma Polōnezami do Norwegie. Zbiyrali piniōndze po roztomańtych spōnsorach, a dali te piniōndze dzieckōm z dōmu dziecka. Ôd tego czasu kożdy rok na poczōntku września ruszo tyn Złōmbol spod Spodka we Katowicach. Byli już we Hiszpanii, Włochach, za kołym podbiegunowym. Latoś jadōm już dwanosty roz. Trasa mo dycko kole 2000-3000 km, a latoś wiōdła do Grecje, na Pōłwysek Chalcydycki.We Złōmbolu może pojechać kożdy, kery mo chynci, czas, jaki stare auto, autobus, motorcykel z czasōw kōmunistycznych, a nazbiyro ôd spōnsorōw 1500 zł na te dzieci. Warōnek je jedyn, że niy wolno brać piniyndzy ôd spōnsorōw do sia, wszystko trza dać na te dzieci, a jechać trza za swoji piniōndze. Ôrganizatory tyż robiōm wszystko za darmo. A co robiōm te ôrganizatory? Podowajōm miejsce, kaj trza zajechać latoś z tym Złōmbolym, a zbiyrajōm piniōndze na dōmy dziecka z woj. ślōnskigo a ôpolskigo. Ôrganizatory niy interesujōm sie tym, czy kerymu sie auto po drōdze popsuje, abo co inkszego sie stanie. Kożdy jedzie na swoji ryzyko, a podle swojigo pomyślōnku. Trza liczyć na sia, a na inkszych złōmbolowcōw. Latoś do tej Grecje pojchało bezmała ponad 800 autōw, ale tyż autobusy, ciynżarōwki, motorcykle, mopliki a co tam yno. Nazbiyrali już bzmala 1 660 000 zł,a cały czas zbiyrajōm, bo dziepiyro dzisiej majōm dojechać do tej Grecje. Tōż teraz już wiycie, co to je tyn Złōmbol. A wiyncyj możecie se poczytać a poôglōndać we interncie. Możno za rok kery z Was wybire sie tyż w tako rajza dlo ôdważnych, abo chocioż dociepnie trocha grosza ślōnskim dzieciōm. Pamiyntejcie, uczestnicy niy bierōm żodnych piniyndzy dlo sia, wszystko spōnsory dowajōm na kōnto, a za to te auta ôbstrojōne sōm roztomańtymi abcybildrami ôd tych gyszefciorzy, spōnsorōw. Ślōnzoki tyż poradzōm pōmogać inkszym.

Dej pozōr tyż:  Ślōnzoczki i Ślōnzoki XXI wieku

Latoś jednym ze „złōmbolowcōw” bōł tyż Rafał. Dlo Rafała niy bōł to piyrszy roz, bo bōł już na Złōmbolu i Skodōm i Polōnezym, ale tym razym wybroł sie na mopliku – Simsōnym Schwalbe. Sam możecie podziwać sie, a poczytać ô tym, jako Rafał spōmino Złōmbol.

www.zlombol.pl

Fojerman

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

PS. Fotki ze strōny Rafała, skopiowane były za zgodōm autora.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza