Zielōny sztrōm w Rybniku

Na rybnickim wysypisku kōmunalnym powstała instalacyjŏ, co produkuje sztrōm dziynki wyużyciu metanu, co sie tworzi w czasie rozkładu ściepek.

Tm. gaz składowiskowy to miszōng gazōw gynerowanych w czasie rozkładu ściepek ôrganicznych we składowisku, co zawiyrajōm z wiynksza metan i dwutlynek wōnglŏ. Do tyj pory tyn gaz ulŏtnioł sie do atmosfery za postrzednictwym studni ôdgazowujōncych abo (jak w przipadku dwōch zawrzōnych zrekultywowanych już kwatyr) spŏlany bōł w pochodni.

By wyeliminować ymisyjõ szkłōdliwego metanu do luftu jak tyż bezproduktywne spŏlanie biogazu w pochodni, na terynie miastowego wysypiska, firowanego ód rybnickij spōłki „Hossa”, powstała hala do produkcyje ynergije z agregatami zasiylanymi biogazym składowiskowym. Inwestycyjŏ zakłŏdŏ pozyskiwanie biogazu z III kwatyry bez zabudowanie kanałōw gazowych jak tyż podepniyńcie i ynergetyczne wyużycie gazu z pochodnie.

– Rocznŏ produkcyjŏ ynergije elektrycznyj z gazu składowiskowego wyniesie kol. 4 tys. megawatogodzin i je to werta, co przizwoli zaôpatrzić we sztrōm kole 2 tys. pōmiyszkań rocznie, to znaczy kole 7 tys. miyszkańcōw – rachuje Leszek Kulawik, inwestōr. – W tyj chwili w Polsce ino 6 procynt gazōw składowiskowych je spotrzebowowane do produkcyje ynergije elektrycznyj, chociŏż tak unijnŏ dyrektywa ,jak i polske prawo przikazujōm to robić – przidŏwŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôdbiyrŏczym produkowanyj na rybnickim składowisku ynergije elektrycznyj bydzie spōłka Tauron. Co ciekawe, ynergijŏ cieplnŏ, co powstŏwŏ na wysypisku (na kere trefiŏ 30 tys. tōn ściepek rocznie) bydzie sużyć m.in. do ôgrzywaniŏ zabudowań sōmsiadujōncyj ze składowiskym sortownie ściepek Sego (ôgrzywanyj dotynczŏs za pōmocōm kotłownie wōnglowyj) jak tyż budōnkōw socjalnych samego wysypiska.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Inwestycyjŏ kosztowała bez milijōn złotych, a mŏ sie zwrōcić w czasie piyńciu nojbliższych lŏt.

Zdrzōdło: materyje presowe, foto W. Troszka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza