Ze ślabikorza

2020.10.22

Ze ślabikorza

Wejrzoł roz Ziguś do ślabikorza.
Starka mu pado: – Jo ci pokoża,
Jako mosz czytać te ślōnski słowa,
Coby ta nasza mowa zachować.
Mōmy sam takich literek pora,
Kerych niy uczy cie polsko szkoła:
– To je „ō” – z kryseczkōm „o”.
Kożdy Ślōnzok te „ō” zno.
Taki słowa: „kōń”, „bōmbōny”,
Tam te nasze „ō” stawiōmy.
A ku tymu: „słōma”, „złōmoł”.
Kożde z nich u sia te „ō” mo.
Drugi „o”, co tyż je nasze,
Mo nad głowōm taki „daszek”,
Co do gōry pokazuje,
A  te „ô” sie „ło” mianuje.
„Ôjciec”, „ôkno”, „ôrać”, „ôwies”,
Kożde z nich te „ô” mo w sobie.
Je tyż inkszych liter pora,
Możno przidzie na niy pora,
Dyć na razie, myśla, styknie,
Cobyś sie nauczōł piyknie
Czytać z tego ślabikorza.
Jutro zaś ci co pokoża

Fojerman

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 www.fojerman.pl

www.dykcjonorz.eu

Dej pozōr tyż:  Petycja do Prezydenta RP w sprawie ślōnskij godki - PODPISZ!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza