Zaproszyniy do ankiety ô ślōnskim

“Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe leksykalne paralelizmy w obecnie używanym języku śląskim”, abŏ prościj – badanie majōnce na celu określynie wiela wortōw we ślōnskim połazi ze inkszych szprachōw. Je to Projekt realizowany bez Unwiersytet Carla von Ossietzky’ego we Oldenburgu, a Uniwestytet Ślōnski. Do 2019 roku bydōm przeprowadzane roztomaite badania dotyczōnce nŏszyj gŏdki. Dr Jagna Malajko, czyli przewodzniczōncŏ projektu gwarantuje ciekawe geszynki za wziyńcie udziału we takij ankycie, je to maszketno tasza abo uniwersalny pendrive, do wyboru. Jedno z takich badań, wspōłôrganizowane bez Ôjroposła Marka Plury, ôbydzie siã w Krôlestwie (rondo we Katowicach), 21 Maja ô 16:00. Dejcie siã pozōr, bo limit placów je ôgraniczōny, ino 20 personōw może wziynōńć we tyn dziyń udział. Wszyjscy uczestnicy majōm zapewniono dobrŏ bōnkawa a maszekty. Kŏżdy wto aby ino trocha poradzi gŏdać po ślōnsku jak nŏjbarzij może wziynōńć udział. Zgłoszynia przesyłecie ku mnie we wiadomōści abo na a.langer@plura.pl . We odpowiedzi dostaniycie barzij szczegółowe informacyje.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Das Flugzeug

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza