Z dawnej prasy śląskiej: “Robotnik Śląski” 1928

Dzisiaj zajrzymy na salę obrad Sejmu Śląskiego, spojrzymy na nią okiem redaktora „Robotnika Śląskiego” – organu Śląskiej Partii Socjalistycznej.
Uwagę zwraca barwny język, szczególnie w miejscach odnoszących się do przeciwników politycznych. Co prawda „mord zdradzieckich” nie ma, ale określenia takie jak „impresario rozboju partyjnego” też są malownicze.

„Sejm Śląski

W poniedziałek 16-go b.m. odbyło się plenarne posiedzenie Sejmu Śląskiego. Porządek dzienny jak w ostatnich czasach skromny, a posłowie coraz to bardziej zmęczone. Na wstępie zakomunikował pan marszałek że panowie, posłowie: Buchwald, Kowol, Wiechuła, Czajor i Machej zgłosili nowy klub P.P.S. Zaiste nowy to dziwoląg komisarskiej P.P.S. Nasi towarzysze doniosą panu marszałkowi że nazwę tą dawniej zaszczytną chętnie odstępują i zmieniają swą nazwę na klub Śl.P.S.

W drugiem i trzeciem czytaniu uchwalono rozszerzenie dekretu p. Prezydenta o inspektorach pracy na Województwo Śląskie. Uchwalono również wniosek Ch.D. o zniesieniu ustawy, o ustalanie cen maksymalnych. Przeciwko temu wnioskowi przemawiał towarzysz Biniszkiewicz i domagał się, by nad wnioskiem przyjść do porządku dziennego. Większość Sejmu opowiedziała się jednak za wnioskiem i za podrażaniem żywności.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dalej załatwiono wniosek prokuratorji o wydanie towarzysza posła Rumpfelta. Pan Wiechuła zadenuncjował bowiem towarzysza Rumpfelta o rzekome krzywoprzysięstwo. Znamiennym jest, że komisja regulaminowa uchwaliła Rumpfelta niewydać. Sejm atoli uchwalił wydanie. Przeciwko wydaniu głosowali towarzysze: Biniszkiewicz, Pech, Juchelek i Bubos. Oraz panowie Foikis i Rybarz. Za wydaniem głosował komisarski, niemiecko-polski klub P.P.S., Chrześcijańska Demokracja i klub N. P.R.
Wstrzymał się p. Szuszcik i cały klub niemiecki. Za wydaniem przemawiali panowie Kempka i Wiechuła, przeciw wydaniu referent komisji p. Rybarz i towarzysz Biniszkiewicz, Niewiadomo co podziwiać u pana Wiechuły, cynizm, czy moralny upadek. Pan Wiechuła przemawiając, wydobył z kieszeni pismo i oświadczył, że jest już prawomocnie osądzony za oszczerstwo rzucane na Biniszkiewicza i jego córkę.
Wstrętną rolę odegrał w tej sprawie p. Korfanty. Roznamiętniony biegał od krzesła do krzesła i nakłaniał posłów z N.P.R., by głosowali za wydaniem. Wreszcie ci panowie ulegli. Co nie jest zresztą dziwnym, gdyż ulegają oni częściej jak nadobne dziewice. Pan Korfanty w parze z Machejem, Wiechułą, Kowolem i innymi pokazali się w całej nagości, w swej hęci zemsty. Rzeczowe argumenty nietrafiają do mózgu tych panów. Na szczęście nie będą ci panowie posła Rumpfelta sądzili.

Ostatni punkt budżet na rok 1928/29 referował poseł Janicki. Budżet w drugiem czytaniu uchwalono z małymi poprawkami. Przy punkcie tym wniósł klub niemiecki o skreślenie 180 000 złotych z funduszu dyspozycyjnego pana Wojewody. Wniosek ten upadł. Klub nasz za wnioskiem tem niegłosował. Wniosek niemiecki domagał się przelania tej sumy na radę wojewódzką. Niebył on więc wnioskiem rzeczowym, lecz próbą ukłucia osobiście p. Wojewodę. Gdyby nawet wniosek niemiecki został uchwalony, to nie zmieniłby on stanu rzeczy, ponieważ rada wojewódzka planów finansowych pana Wojewody nigdy nie krzyżowała.

Trzecie czytanie nad budżetem odbyło się w środę. Na środowym posiedzeniu odbyło się trzecie czytanie budżetu Województwa Śląskiego. Posiedzenie to było jeszcze jednym dowodem więcej, że Sejm ten nie jest zdolny do jakiejkolwiek pracy pozytywnej. Na początku zawiadomił p. Marszałek, że posłowie Biniszkiewicz, Rumpfelt, Juchelek, Prch i Lubos utworzyli klub Śl.P.S., ażeby się odróżnić od polsko-niemieckiego klubu Pepesowego.
W dyskusji budżetowej zabrał głos poseł Pant, który oświadczył, że klub niemiecki nie ma zaufania do p. Wojewody i z tego powodu będzie głosował przeciw budżetowi. Następnie przemawiał p. komisarz Machej, który wystąpił z dziecinnemi wnioskami. Jeżeli to ma być zalecona przez Radę Naczelną P.P.S., opozycja to żal cię klaso robotnicza. Pan impresario rozboju partyjnego Machej ośmieszył się wnioskami przez siebie postawionych, które można nazwać blufowemi.
Następnie zabrał głos tow. Biniszkiewicz, który sprostował wywody p. Macheja i zapowiedział głosowanie klubu Śl.P.S. za budżetem. Po przemówieniach posłów Brzóski, Obrzuta i Janickiego omówiono rezolucje proponowane przez komisję budżetową. Klub Ch.D. powtórzył rezolucję z przeszłego roku o zwolnienie opodatkowania przy podatku dochodowym od świadczeń socjalnych i zarazem postawili wniosek, ażeby minimum podatkowe było rozciągnięte na szerszą ludność co oznacza, że niższe dochody mają być także opodatkowane.
Tow. Biniszkiewicz zaproponował podzielenia wniosku i głosowania nad dwoma częściami wniosku, wypowiadając się zarazem przeciwko drugiej części. Większość chadecko-niemiecka wypowiedziała się jednakowoż przeciwko usunięciu drugiej części wniosku”

(Pisownia oryginalna. Cytowane teksty pochodzą z gazety : „Robotnik Śląski”, nr 4 z 1928r.
Dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Załączona ilustracja również że zbiorów ŚBC).

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuchni 🙂

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuchni.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza