Wystawa ô ślōnskim historyku ks. dr. Johannesie Chrząszczu

We Willi Caro w Gliwicach ôd 20 kwietnia idzie ôglōndać wystawã czasowõ ô gōrnoślōnskim historyku i pyskowskim farŏrzu ks. dr. Johannesie Chrząszczu.

Ks. Chrząszcz to była jedna z ôsōb, co na kōńcu XIX i na poczōntku XX stoleciŏ przisużyły sie do budowaniŏ kultury Ślōnska. Perfekt łōnczōł ôbowiōnzki kapelōńske ze robotōm naukowōm nad przeszłościōm regiōnu. Jego duge badania naukowe prziniosły wydanie mocy publikacyji historycznych ô lokalnych społecznościach i spōlnotach. Jego dzieła sōm ekstra wert, bo zdrzōdła, co ich używoł ks. Chrząszcz, były z wiynksza zniszczōne w czasie ôstatnij wojny.

Na wystawie bydzie szło ôbejzdrzeć rynczne zŏpisy ôd kapelōna, publikacyje durkowane, ksiōnżeczki po polsku i niymiecku, jak tyż niypublikowane nikaj fotografije jego ôsoby.

Narodziōł sie we Miōnowie kole Gogōwka 27 kwietnia 1857. Bildowoł sie nojprzōd we szkole elymyntarnyj we Wierzchu, we gimnazyjach we Głubczycach, Wrocławiu i Ôpolu. Za ksiyndza bōł wyświyncōny we Pradze, robiōł za kapelōna nojprzōd we Dōmbrowie kole Ôpolŏ, potym w Rudzie. We 1888 bōł prōmowany na dŏchtora teologije na Uniwersytecie Wrocławskim. We 1890 przejōn parafijõ we Pyskowicach i tam żōł do kōńca żywobyciŏ 26 lutego 1928 roku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W 1904 ôrganizowoł Gōrnoślōnske Tŏwarzistwo Historyczne (Oberschlesischer Geschichtsverein) we Ôpolu. Pisoł do jego cajtōnga Oberschlesische Heimat, kaj nojprzōd bōł za zastympcy redachtora naczelnego, a ôd 1913 za redachtowa naczelanego.

Chrząszcz to bōł tyż jedyn z założycielōw Muzeum Gōrnoślōnskigo w Gliwicach (Oberschlesische Museum in Gleiwitz), co dzisiej nosi miano Muzeum w Gliwicach. Przigotowanŏ we Willi Caro wystawa Ks. dr Johannes Chrząszcz – górnośląski kapłan i historyk mŏ przibliżyć i upamiyntnić ôsobã tego ważnego dlŏ Gliwic, Pyskowic i cołkigo Gōrnego Ślōnska kapelōna.

Dej pozōr tyż:  Górnoślązacy pomiędzy niemieckim „szlagrem” a „śląską pieśniczką” spod pióra Hadyny (cz. 3)

Ślōnskŏ Bibliŏtyka Cyfrowŏ mŏ zbiōr tekstōw, co je ôpublikowoł Johannes Chrząszcz. Idzie tam znojś tak teksty religijne, jak tyż historyczne. Pisoł po niymiecku i po polsku.

Wystawa potrwŏ do 26 sierpnia 2018 roku.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza