Wejź “Sprawy” we swoje rance a poukłŏdej swōj interes ôd nowa – warsztaty w Katowicach (info SI i PL)

Wejź “Sprawy” we swoje rance a poukłŏdej swōj interes ôd nowa – warsztaty we Katowicach

Przewodzić tymu bańdzie: Piotr Kaźmierczak

Datum: 29.11.2018, 18.00 – 20.00

Miyjscy: Idea Hub Katowice, Chorzowska 107, Silesia City Center

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak grōntować własny interes? Ôd czego napoczōńć rychtowaniy startup’a? Jaki ôbrać se cyl przi stosowaniu metŏdy OKR? Jak mierzić skutecznojść interesu po lidzbach a statystikach (KPI)? Co to je Business Model Canvas a Value proposition? Podczas szulōngu tajlnyjmery usłyszōm ô doświadczyniach Piotra Kazimierczaka ze inwestorōma, a toli ô tym jako sie przigotować do rozmōw i jako sie ôdbywŏ proces inwestycyjny. Krōm tego bańdzie trochã informacyje ô budowaniu team’u – kaj trza dŏwać pozōr, jak przeprowŏdzać rekrutacyjŏ a jak ôbyjńść sie ze niywygodnōm sytuacyjōm ôdbywaniŏ ludzi z roboty. Po ciekawyj ôzgrzywce tajlnyjmery przyjndōm do praktycznych ćwiczyń przeplōntanych przikłŏdōma ze doświadczyń ôsoby, co bańdzie spotkaniym przewodzić. Tref przibliży nōm kwestyje biznesmodeli a narychtowaniŏ biznesplanu, budowã komunikacyje marketingowyj, przedażowyj a budowaniy produktu przi spōmocy Value Proposition, stŏwianiy cylōw firmy a team’u przi spōmocy metŏdy OKR a tysz mierzyniy skutkōw biznesowych (KPI). Spotkaniy bańdzie dzierżeć formã prezentacyje ze krōtkiymi elemyntami warsztatowymi.

 

Co sie tajlnyjmery doweidzōm na szulōngu? 1. Jake kroki trza podjōńć i ôd czego trza napoczōńć, coby poukłŏdać swōj interes. 2. Pojakiymy stŏwiać cyle metŏdōm OKR a jako weryfikować richtig rezultaty swojij roboty. 3 Nauczōm sie mierzić swōje geszefta a spoziyrać na nie ze perspektywy lidzbōw.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Dlŏ kogo je rychtowany tyn szulōng? Szulōng je rychtowany dlŏ sztudyntōw – młodych geszefcmanōw, ftorzi patrzōm zbudować swōj własny interes abo startup.

Biogram ôd Piotra Kazimierczaka, geszefcman, doświadczōny manager we świecie startupōw i nowych technologijōw ze 5-letniym erfarōngiym, ftory ku tymu tysz sie nauczōł przedaży we firmach IT a call center. Wiedzã a doświadczyniy marketingowe pochytoł podczas 2-letnij roboty przi prowadzyniu tem’u we Inkubatorach AIP. Tera je ôd 3 lŏt Co-founderem i COO we firmie “Sprawcy24” a wrŏz ku tymu człōnek forsztandu software house’u Unicornly.

Słowa klucze:

Business Model Canvas, Value Proposition, OKR, szukaniy inwestora, case study, SaaS, KPI, mierzyniy interesōw, budowaniy marki, biznes, interes, geszeft, warszataty, szulōng, idejŏ na interes.

***

Temat: Weź „Sprawy” w swoje ręce i poukładaj swój biznes od początku.

Prowadzący: Piotr Kaźmierczak
Data: 29.11.2018, 18.00 – 20.00
Miejsce: Idea Hub Katowice, Chorzowska 107, Silesia City Center

Jak założyć własny biznes? Od czego zacząć budować startup? Jaki ustawić sobie cele w oparciu o metodę OKR? Jak mierzyć efekty biznesowe z liczb i statystyk (KPI)? Czym jest Business Model Canvas i Value proposition? Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą o doświadczeniach Piotra Kaźmierczaka z inwestorami, a także o tym jak przygotować się do rozmów oraz o przebiegu procesu inwestycyjnego. Również będzie garść informacji o budowaniu zespołu – na co zwrócić uwagę, jak przeprowadzać rekrutacje i jak podejść do niewygodnej sytuacji zwalniania ludzi. Po interesującej „rozgrzewce” uczestnicy przejdą do praktycznych ćwiczeń przeplatanych przykładami z doświadczenia prowadzącego. Spotkanie przybliży kwestie modeli biznesowych oraz budowania planu biznesowego, budowanie komunikacji marketingowej, sprzedażowej oraz budowanie produktu w oparciu o Value Proposition, stawianie celów dla firmy i zespołu w oparciu o metodę OKR oraz mierzenie efektów biznesowych (KPI). Spotkanie będzie miało formę prezentacji z krótkimi elementami warsztatowymi.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia? 1. Jakie kroki poczynić i od czego zacząć, aby poukładać swój biznes. 2. Jak stawiać cele metodą OKR oraz prawidłowo weryfikować wyniki swojej pracy. 3. Nauczą się mierzyć swój biznes i patrzeć na niego z perspektywy liczb.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone jest dla studentów – młodych przedsiębiorców przymierzających się do budowania swojego własnego biznesu czy startupu.

Biogram Piotra Kaźmierczaka Przedsiębiorca, doświadczony manager w świecie startupów i nowych technologii z 5-letnim stażem, który również nauczył się sprzedaży w firmach IT i call center. Wiedzę i doświadczenie marketingowe uzysał podczas 2-letniej pracy zarządzania zespołem w Inkubatorach AIP. Obecnie od ponad 3 lat Co-founder i COO w firmie „Sprawy24” oraz równocześnie członek zarządu software house’u Unicornly.

Słowa kluczowe:
Business Model Canvas, Value Proposition, OKR, szukanie inwestora, case study, SaaS, KPI, mierzenie biznesu, budowanie marki, biznes, przedsiębiorstwo, warsztaty, przedsiębiorstwo, szkolenie, pomysł na biznes

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza