Utrŏpy Micyny: Utrŏpa z dynkmalami

Niykerzi gŏdajōm, że polski Prymier to ôszkliwy cygōn, kery nōm porzōnd pociskŏ fleki i robi nŏs za bŏzna. Nale jŏ tyj gŏdce niy mogã przikwŏlić. Dyć kŏżdymu niyrŏz przitrefi sie ździybko pocyganić, pra? I choby nawet taki Prymier nŏs rŏz za kedy trochã ôfuloł, to na zicher zrobiōłby to yno dlŏ naszego dobra. Tak tyż bōło z jego ôstatnim cygaństwym, kej w drugo niydzielã lipnia przijechoł z byzuchym do Katowic. Tōż pedzioł wtynczŏs do Ślōnzokōw, co do kupy z parlamyntarzystami uzdali, iże dynkmal Korfantego we Warszawie bydzie sfinansowany za rzōndowe pijōndze. W tym jego cygaństwie niy rozchodzi sie ô kasã, bo w Polsce może niy stykać pijyndzy na modych dochtorōw abo na kalykōw, nale na dynkmale zawdy muszōm sie znojść. Rozchodzi sie ô to, że tak po prŏwdzie to ôn tyj decyzyje niy powziōn z parlamyntarzystami ale… zy mnōm. A pedzioł tak yno coby chrōnić moja prywatność. Po dwōch tydniach darymnego czekaniŏ, aże ftoś naszkryflŏ akuratno relacyjo z tego byzuchu, muszã jōm yntlich sama napisać. Tōż poczytejcie, jako to richtig bōło.

Ôd samego rańca borŏk mioł ciynżki dziyń. Nojprzōd pojechoł do Czynstochowy i wrŏz z pielgrzimkōm rodziny Radia Maryja broł udzioł we mszy na Jasnyj Gōrze. Niystety prawie tyn dziyń ôbrali se tyż te gizdy hōmoseksualisty, coby zrobić barbarzyński napad na klŏsztor. A kŏżdymu je wiadōme, co te diobły poradziyliby w takim kościele napochać. Styknie sam pedzieć jedne słowo: profanacyjŏ. W kŏżdyj suchatelnicy, na ôłtŏrzu i kŏzatelnicy, chop z chopym, baba z babōm, jedna srogŏ profanacyjŏ! Na to katoliki i porzōndne Polŏki niy śmiōm przizwolić. Na szczyńście na miyjscu byli patrioty z ONR, Młodzieży Wszechpolskij i Ruchu Narodowego, ku tymu take grupy militarne jak: “Śląsk przeciw dewiacji” abo “Disco-Polo w obronie tradycyjnego modelu rodziny”. Fto inkszy, jak niy sōm Prymier mioł pokludzić ta bohatyrsko armijã do ôbrōny nojświyntszego miyjsca w Polsce? I trza pedzieć, że zrobiōł to perfekt! Chyba nawet lepij aniżeli ôjciec Augustyn Kordecki, co kerowoł ôbrōnōm Jasnyj Gōry przed Szwedami w siedymnŏstym storoczu, bo po piyrsze terŏzki niy bōło żŏdnych ôfiar śmiyrtelnych, a po druge zagrożynie dlŏ klŏsztoru możno i wiynksze. Zōuwizōu, hōmoseksualisty na Jasno Gōrã niy wleźli, a ôjciec Rydzyk podziynkowoł niyskorzij narodowcōm za patriotyczno postawã i głoszynie takich chrześcijōńskich haseł jak “Zakaz pedałowania” abo “Lesby, geje cała Polska z was się śmieje”.

Taki już fest zmachany szef regiyrōnku pojechoł do Bytōmia, kaj trefiōł sie z retownikami w Centralnyj Stacji Ratownictwa Gōrniczego. Chwolōł ich za ciynżko i ôdpedzialno robotã i szczyrze podziynkowoł za ôstatnio akcjã na grubie Zofiōwka. Za take poświyncynie nŏleży sie ekstra nagroda, beztōż kŏżdymu śnich galantnie wrynczōł polsko fanã. Mieliście widzieć, jak sie te chopy radowali.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Potyn Prymier mioł jechać dyrekt na Katowice, nale ździybko zmiyniōł plany i z Arki Bożka skrynciōł na Łŏgewniki, coby z piyrszym w gyszichcie polskigo regiyrōnku byzuchym nawiedzić Fytel. Ô tym czasie Hajnel wrōciōł ze szychty na tankszteli i pedzioł swojij babie, coby mu ôbiŏd prziniosła na ôgrōdek. Prawie sie dŏwoł do jŏdła, kej wrŏz z Prymierym wkarowałach mu do lauby. Dyć taki zŏcny gość niy bydzie czekać, aże sie Hajnel pojy, a mielimy ważne sprawy do ôbgŏdaniŏ. Ziclimy sie przi stole i zaczli ôsprawiać. Fandzolyniŏ niy bōło za wiela i wartko przeszlimy do meritum. Przodzij richtig niy miałach anōngu jako tyn chop mŏ utrŏpã z dynkmalami. Kej yno ôn abo keryś z jego kamratōw ministrōw chcōm kajś postawić jaki dynkmal, to zawdy im ftoś robi naskwŏl. Niyrŏz muszōm czekać kupã czasu zaczym yntlich udŏ im sie spatrzeć pasowne pozwolyństwo ôd właściciela terynu. We Warszawie majōm z tym nojsrogszy problym, bo baba, kerŏ tam regiyruje, rada sie śniymi drŏźni. Beztōż czynsto dynkmal je już dŏwno fertig, a durś niy ma go kaj paradnie zaprezyntować. Tych, co czekajōm, aże przidzie na nich dran, je corŏz to wiyncyj i już pomału ani niy ma ich kaj trzimać. A przeca dynkmalōw w przestrzyństwie publicznym durś mōmy za mało. No, możno yno z Janōw Pawłōw Drugich mogymy być radzi, bo stoi ich już w Polsce siedymset. Nale, bez przikłŏd, dynkmalōw Lecha Kaczyńskigo je dopiyro sztyrysta szejśdziesiōnt! Nastympne ciorajōm sie kajś po pywnicach, chlywikach, garażach, richtig bele kaj i tak po prŏwdzie żŏdyn ô nie niy dbŏ. Niykere śnich to istne majstersztiki, ale darmo, muszōm czekać, aże sie yntlich znojdzie do nich plac. Beztōż Prymier chcioł sie nŏs spytać, eli dlŏ dobra naszego kraju, naszyj ukochanyj ôjczyzny, moglibymy sam, na Fytlu trzimać te wszyjske dynkmale, starać sie ô nie jak to yno my tukej na Ślōnsku poradzymy. A potyn pedzioł do nŏs cosik tak piyknego, że ôd tego aże płaczki stanyły mi w ślypiach: “Mało jest takich miejsc jak województwo śląskie, gdzie etos pracy był odbudowywany, gdzie był przechowywany, a etos pracy to również etos wolności, etos rodziny, tego wszystkiego, czego brakowało nam w czasach komunizmu, w czasach trzeciej Rzeczypospolitej. Państwo tutaj na tej ziemi pielęgnowaliście te wszystkie wartości. Za to wdzięczna jest wam cała Polska i ja bym chciał za to podziękować.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Rŏz za kedy czowiek musi być narychtowany na take poświyncynia dlŏ swojigo kraju. I niy śmiy mu tego ôdmawiać. Beztōż ôdpedzielimy zgodliwie: “Jawohl! Ku chwale ôjczyzny!”

Baba ôd Hajnela suchała tyj gŏdki z ôdewrzōnōm gymbōm. Widać bōło, iże zrobiōł na nij sroge wrażynie, tym barzij, że bez tyn czŏs zdōnżōł Hajnelowi zezrić ze stoła cołki ôbiŏd. A ôna już wiyncyj klōskōw ani roladōw do swojigo chopa niy miała. Nale darmo, dyć rŏz za kedy czowiek musi być narychtowany na take poświyncynia dlŏ swojigo kraju. I niy śmiy mu tego ôdmawiać. Beztōż ôdpedzielimy zgodliwie: “Jawohl! Ku chwale ôjczyzny!” i pomału napoczlimy medykować, kaj gynau bydōm te dynkmale stŏć i fto ich bydzie wachowoł. Nasz gość radowoł sie jak dziecko, beztōż pomyślałach, iże takŏ przileżytość drugi rŏz może sie nōm niy przitrefić. I wtynczŏs spytałach go ô ta naszo autonomijo. Prymier yno sie na to ôśmioł i pedzioł: “Mam lepszą propozycję. W podzięce za to, co wy Ślązacy dla nas wszystkich robicie, sfinansujemy za rządowe pieniądze budowę w Warszawie wielkiego, wspaniałego pomnika jednego z największych Polaków, syna tej ziemi Wojciecha Korfantego.” Mieliście widzieć jakŏ jŏ bōła rada. Fto by sie terŏzki staroł ô gupio autonomijo, kej bydymy mieć we Warszawie taki piykny dynkmal Korfantego! I to same ministry z włŏsnych pijyndzy nōm go fōndnōm. Jerōnie, jakŏ jŏ bōła szczyńsliwŏ!

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Hajnel tyż sie radowoł, że już niy musi na tego Korfantego szporować, beztōż wartko ôtworzōł kŏżdymu z nŏs po piwie. Prymier chyciōł ta flaszkã i ze znawstwym pedzioł: “Tyskie. Dzieło kilkunastu pokoleń polskich browarników. Najlepsze w naszej historii.” Spytoł Hajnela, eli mŏ tego wiyncyj, a tyn pokŏzoł mu połno kistã. “Jak pan zapewne wie, zaniedbania poprzedniego rządu PO-PSL spowodowały spadek wiarygodności tej wspaniałej staropolskiej marki. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że najgłębiej jak tylko mogę, wierzę w to, że wynosimy obecnie wymiar sprawiedliwości na wyższy poziom niezawisłości, obiektywności i – nomen omen – również sprawiedliwości…dla piwa. Dlatego też, żebyśmy mogli dalej nad tym skutecznie pracować, proszę w imieniu ojczyzny, aby umieścił pan tą skrzynkę w bagażniku mojego samochodu.”

Kej Hajnel z babōm spolygliwie tachali kistã z piwym do auta, Prymier ôtworzōł przedy mnōm swoje serce. “Nawet pani nie wie, jakie ja mam ciężkie życie. Tak bardzo się staram, żeby Polacy w całym kraju mogli się cieszyć tymi wspaniałymi pomnikami. A ludzie ciągle tylko narzekają. Że brzydki, że niepodobny, że nieproporcjonalny, a przecież nie o to chodzi, prawda? Chodzi o ideę, o pamięć, o świadectwo prawdy historycznej. W piękny sposób dokumentuje ją pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie, największego króla w historii Polski. Ma aż 33 metry, ale ludzie i tak na niego narzekali. Do czasu kiedy okazało się, że w swoim miłosierdziu dokonał kolejnego cudu i zaczął przesyłać internet.”

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Chop mŏ richtig ciynżko robotã, bo w całym tym medialnym larmie to ôn zbiyrŏ nojwiyncyj szlagōw. Roztōmajte rzeczy ô niym gŏdajōm, ale nojbarzij serce go boli, kej go ftoś ôbskarżŏ ô to, że je cudzym agyntym. Na pocieszynie pedziałach mu, co tym sie niy śmiy trŏpić. W Łŏgewnikach tyż mōmy jedna agyncyjo, robiōm tam same baby, fest przijymne kobiyty i ône naprŏwdy żŏdnymu niy zawŏdzajōm. Ftoś mu tyż pedzioł, iże tak po prŏwdzie to ôn je reptilianinym. Na to jużech niy wiedziała co pedzieć, bo niykerych z tych gorolskich ubliżyń to ani niy znōm.

Przed dalszōm rajzōm Prymier wrynczōł nōm w gyszynku polsko fanã, a jŏ poślimtałach sie ze szczyńściŏ.

Przed dalszōm rajzōm Prymier wrynczōł nōm w gyszynku polsko fanã, a jŏ poślimtałach sie ze szczyńściŏ. Potyn pojechoł do Katowic, kaj pedzioł wszyjskim mynij wiyncyj to samo co nōm.
Dzisiŏj, dwa tydnie po byzuchu, bez Fytel niy idzie ani normalnie przelyźć, bo wszyndy stojōm roztōmajte dynkmale. Niy powiym wōm jake, bo te gymby naprŏwdy ciynżko poznać. Sōmsiady nojprzōd pytali, na co Polŏkōm tela dynkmalōw. Pedziałach im, że to skuli tego, coby gołymbie w Polsce miały kupã uciechy. Kŏżdy tymu przikwolōł.

Hajnel już dŏwno przepōmnioł ô stracie ôbiadu i kisty piwa, bo wiy, iże skirz tego poświyncyniŏ mogymy se terŏzki powiesić na placu ta piykno bioło-czyrwōno fanã. Wszyjscy sie niōm radujymy.
I yno kajś tam blank ze zadku mojij staryj gowy belōnto sie takŏ jedna niyfajnŏ myśl, że możno jednak dali my sie tyj Polsce trochã za fest wycyckać. No ja, ale musicie pamiyntać, że jŏ mōm swoje lata i mie to już sie może ździybko motlać w gowie.

 

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog i na fanpage fb.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza