Utrŏpy Micyny: Ô czym Ślōnzŏk niy śmiy pisać

Mōj niydŏwny tekst “Niy bydź ślimŏk!” tyczōł sie miyndzy inkszymi takich duperszwancōw jak tolerancyjŏ, edukacyjŏ seksualnŏ w szkołach i problym pedofilije w kościele katolickim. Ja, richtig ô takich gupotach niykedy piszã, za co Wŏs terŏzki pokornie przeprŏszōm. Nojbarzij proszã ô wybŏczynie tego chopa co mi napisoł w kōmyntŏrzu co mu je gańba, że ftoś fto prōmuje ślōnskõ gŏdkã (to bezmaś jŏ), wymyślŏ take belery. Na szczyńście dzisioj już wiym, iże porzōndny Ślōnzŏk ô niykerych rzeczach ajnfach niy śmiy pisać. Bez przikłŏd ô tym, że hajcowanie wōnglym je szkodliwe dlŏ strzodowiska i retowanie tyj planety wymŏgŏ miyndzy inkszymi wartkigo zawrzyniŏ wszyjskich grubōw. Musiałabych być ciulniyntŏ, coby cosik takigo naszkryflać, pra?

Lepij, coby Ślōnzŏk niy pisoł tyż ô familijach, w kerych pŏry hōmoseksualne chowiōm dziecka. A kejby już jakimś cufalym musioł ô nich napisać, to w nŏstympnym zdaniu musi cosik spōmnieć ô familijach tradycyjnych, choby nawet niy miało to żŏdnego zwiōnzku z tekstym. Inakszyj tworzi zagrożynie, że bajtel, kery trefi na tyn tekst, może sie poczuć cudŏkym, bo w dōma mŏ mamy i taty a niy bez przikłŏd dwiōch ôjcōw abo dwie matki. No ja, dyć na zicher by tak pōmyśloł, pra? W tym miyjscu muszã piyknie podziynkować chopowi, kery mi te mōndrości przekŏzoł.

Nauczyłach sie tyż, że Ślōnzŏk niy śmiy napisać nic złego ô ksiyndzach, bo inkszym Ślōnzŏkōm bydzie za niego gańba.

Nauczyłach sie tyż, że Ślōnzŏk niy śmiy napisać nic złego ô ksiyndzach, bo inkszym Ślōnzŏkōm bydzie za niego gańba. A szpica satyry skerowanŏ prociw Kościołowi to gorzij jak szlag poniżyj pasa. Muszã sie tyż trochã usprawiedliwić, bo nawet jeźli żech kejś cosik frechownego ô jakimś kapelōnku abo ô instytucyji Kościoła napisała, to naprŏwdy niy zrobiyłach tego naskwŏl. Na zicher tyż tak niykedy mŏcie, że chcecie richtig dobrze, ale kajś tam po drōdze cosik sie podupcy i na ôstatek ôstŏwŏ yno srogŏ ôstuda. Kŏżdymu sie może przitrefić, nawet ksiyndzowi. Bez przikłŏd tymu, kery zrobiōł sie fojerã z ksiōnżek ô Harrym Potterze i inkszych demōnicznych przedmiotōw przed jednym z gdańskich kościołōw. Chop mioł dobre intyncyje, bo wiadōmo, że take pierōństwa trza kasyrować. Dyć cołkŏ ta magijŏ i diŏbelsko siyła, kerŏ siedzi w tych spŏlōnych klamorach, stanowi na zicher wiynksze zagrożynie dlŏ wiernych, aniżeli jakoś tam dōmniymanŏ pedofilijŏ ôd ksiyndzōw. Co może być gorszego ôd takij ksiōnżki ô bajtlach kerzi sie szkolōm na czarodziejōw i na heksy (Harry Potter) abo ô wampiyrzach i wilkołakach (Zmierzch)? Abo ôd takij figurki elefanta i paryzola z Hello Kitty? Tōż chyba niy mŏcie żŏdnych wōntōw co do tego, że ksiōndz tym spusobym ôcalōł kupã bezbrōnnych, chrześcijańskich duszycek przed ôpyntaniym. A w nadgrodã dostoł yno krytykã w lewackich mydiach i sztrofã ôd Straży Miejskij.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 28.11.2021

Niystety przekōnalimy sie hned, że nawet przi takich zŏcnych aktach ôbrōny przed siyłami piekła idzie sie narobić dupnych problymōw. Ksiynża w Paryżu pedzieli se, że w tyj zdegenerowanyj zachodnij Europie demōnōw je dużo wiyncyj aniżeli w takij Polsce, kerŏ przeca je ôstatnim bastiōnym chrześcijaństwa na starym kōntynyncie. Tōż sztapel przeznaczōnych do spŏlyniŏ demōnicznych przedmiotōw skuplowanych na placu wele katedry Notre Dame bōł dużo wiynkszy aniżeli tyn przi kościele w Gdańsku. A kej sztapel srogi, to i fojera fest epnŏ. Kŏżdy sie radowoł, że diŏboł zaś ôstoł pokōnany, nale niyskorzij pokŏzało sie, co bōło to pyrrusowe zwyciynstwo, bo wiater powioł w złõ strōnã, a katedra chyciyła sie ôd ôgnia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tomasz Terlikowski, fajny karlus. Mŏ tradycyjnõ familijõ, bo ôn je chopym, a jego ślubnŏ babōm i majōm piōntkã dziecek, tōż mogã sam ô nim napisać.

Ciynżkŏ je tak akuratnie pedzieć, co sie tam richtig yntlich spŏlōło. Na zicher zgoroł dach i swalyła sie szpica kościoła, nale na polskim Twitterze szło w tyn dziyń przeczytać, że straty sōm dużo wiynksze. Bez przikłŏd u Tomasza Terlikowskigo, możno go znŏcie, fajny karlus. Mŏ tradycyjnõ familijõ, bo ôn je chopym, a jego ślubnŏ babōm i majōm piōntkã dziecek, tōż mogã sam ô nim napisać. I tyn chop mie terŏzki fest udziwiōł, bo zawdy miałach go za czowieka religijnego i spōmŏgŏcza Kościoła Katolickigo. Wciepnoł na Twittera taki tekst: “Znaki są do tego, żeby je odczytywać. Płonie katedra Notre Dame w Paryżu. Płonie Kościół, płonie Europa. Czas zmierzchu. Jeśli się nie nawrócimy spłoniemy wszyscy.” Jŏ niy wiym na jakij podstawie, ale chop ewidyntnie przipisuje tym ksiyndzōm złe intyncyje. Sugeruje, co bezmaś nojprzōd spolyli katedrã, ale hned hajcnōm cołkõ Europa i wszyjskich ludzi, kerzi niy uwierzōm w jejich Boga. Ôsobiście myślã, że karlus ździybko dramatyzuje. Możno sie naôglōndoł “Gry ô trōn” a hasło “Night is dark and full of terrors” durś belōntŏ mu sie po gowie.

Dej pozōr tyż:  Maria Brunn – prototyp kobiety autochtonicznej?

Swoje kōmyntŏrze do wydarzyń w Paryżu wciepli na Twittera tyż inksi. Krystyna Pawłowicz napisała “Diabelstwo (…) We Francji już niemal codzień albo burzą kolejne stare katolickie kościoły, albo przekazują je muzułmanom lub na galerie handlowe… Nasza europejska cywilizacja bezpowrotnie ginie”. Jŏ wiym, co biskupy majōm radzi pijōndze, ale chyba niy sōm aże take przepadzite, coby przedŏwać kościoły muzułmanom abo na galeryje handlowe. Jŏ w to niy wierzã, ale kejby to jednak bōła prŏwda, to Adam Andruszkiewicz we swojim tweecie “Trudno o bardziej wymowny symbol upadku Chrześcijaństwa na Zachodzie” miołby recht.

Robert Winnicki zasuguje na ekstra akapit, bo napisoł cosik takigo: “Płonąca #notradame to symbol gasnącej Europy. Europy rosnących gej-barów i meczetów oraz burzonych pomników i kościołów. Europy bogatej pieniędzmi ale ubogiej wiarą, zdrową rodziną, patriotyzmem i poczuciem narodowym.” Widzã w tym chopie potyncjoł. Kejby ksiynża richtig chcieli spolić ta zdemoralizowanõ Europã ze wszyjskimi niyheteronormatywnymi, niywierzōncymi abo wierzōncymi w inkszego Boga, to bydōm potrzebować takigo czowieka co piyrszy przikłŏdŏ pochodniã do sztapla. I ôn by sie chyba do tyj role super nadŏwoł, pra?

Chciałabych sie dowiedzieć ô jakich inkszych sprawach Ślōnzŏkowi, a tym tuplym Ślōnzŏczce pisać niy pasuje.

Mōm nadziejã, co dzisioj udało mi sie żŏdnymu niy ubliżyć i niy prziniyść gańby mojimu mentorowi. Niy zamiyrzōm terŏzki przerywać edukacyje i chciałabych sie dowiedzieć ô jakich inkszych sprawach Ślōnzŏkowi, a tym tuplym Ślōnzŏczce pisać niy pasuje. Wiym na zicher, co takich tymatōw musi być wiyncyj, yno prawie terŏzki niy poradzã sie ich spōmnieć. Beztōż czekōm na Waszõ pōmoc, możno hned spostrzōd Wŏs ukŏże sie w mojim życiu jeszcze wiyncyj znŏcznych autorytetōw.

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog i na fanpage fb.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza