Utrŏpy Micyny: Niy ciepejcie radiskami!

Dzisioj wele szkoły dziesiyńciu synkōw ôbciepało jednego borŏka radiskami. Pedzieli, że skuli niego przegrali ważny szpil. “A co – pytōm sie ich – niy strzelōł elwra? Abo wpuściōł jakigo gupigo tora?” “Niy – ôdpedzioł mi jedyn śnich – ale my chcieli grać pod mianym Ruch Chorzōw, a ôn nŏs zapisoł jako R.CH. Ludzie ani niy wiedzieli co to znaczy i skirz tego niy chcieli nōm kibicować. Beztōż jŏ niy strzelōł elwra, a Ruby wpuściōł szesnŏście gupich torōw.” Uradiskowany na szczyńście przetrzimoł egzekucyjo, tōż zakludziyłach go do dōm, coby go żŏdyn wiyncyj niy napasztowoł. Wtynczŏs dopiyro sie poślimtoł. “Zawdy gŏdajōm, że wszyjsko je moja wina – pedzioł – i to yno skuli tego, żech je ryszawy.” Musiałach mu wytuplikować, że to je ôdwieczne prawidło natury i tego niystety niy idzie zmiynić. “Musisz wiedzieć, że zawdy je wina ôd ryżego, chyba że prawie żŏdyn niy je ryszawy, to wtynczŏs winowaty je brylŏk. Potyn je ruby, chudy, puklaty i tak dalij. Ale to ryży je, bōł i dycki bydzie na wiyrchu tyj niyszczynsnyj piramidy. Bydź rŏd, że choć aby niy mŏsz brylōw, bo wosy idzie zafarbić a ślypiōw niy poradzisz tak leko wylyczyć”. Synek rozbeczoł sie na amynt, bo swoje bryle ôstawiŏ w dōma yno jak idzie grać we fusbal.

Z tymi mianami to ludzie czynsto majōm utrŏpy. Fto widzioł film “Big Lebowski” to wiy, iże bōło tam dwiōch chopōw, kerzi sie mianowali Jeffrey Lebowski. Fto niy widzioł, tyn niych sie narychtuje na spoilery, nale to nic złego, bo ône Wōm sie mogōm richtig przidać. Życie porzōnd pokazuje spoilery tego, co nōm sie może przitrefić w prziszłości, nale my to smolymy, a potyn niyrŏz żałujymy. I poradzymy yno pedzieć “Kejbych wiedzioł, że sie ôbala, to bych sie siednoł”. Wiedziołś, pierōnie! Spoilery bōły wszyndy naôbkoło ciebie, mioł żeś yno na nie wejrzeć! Ale niy, tyś woloł życie połne niyspodzianek, tōż terŏzki mŏsz, gupielŏku! Nale wrŏcōm do filmu. Baba ôd jednego Lebowskigo narobiyła długōw, ale to tyn drugi mioł skirz tego kupã problymōw. Nojsōmprzōd wraziyli mu gowã do haźla, najscali na tepich i strzaskali kachle we badycimrze. Potyn porwali mu auto i chociŏż policjŏ je yntlich znŏdła, to jakiś bezdōmny elwer zdōnżōł mu sie w nim przodzij zesrać. Nihilisty wciepli mu do badywanny łaskã i chcieli mu urznōńć puloka, a artystka waginalnŏ podstympnie użyła go za reproduktora. Już chyba niy muszã pisać wiela razy nachytoł, wiela hibōw musioł strzimać a ubliżyń pod swojim adresym nasuchać. I to wszyjsko skuli tego, że tak leko szło go znojść. Niy śmiycie chopa ô to ôbwiniać, bo nigdy sie żŏdnymu niy przedstawioł jako Jeffrey Lebowski, a kŏżdy znajōmy mianowoł go “Dude”. Zōuwizōu, roztōmajte gizdy poradziyli go znojść, bo we wszyjskich papiōrach stoło, że mianuje sie Lebowski. Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ takigo błyndu niy zrobiyła, bo na przileżytość niydŏwnego welowaniŏ do samorzōndōw skryła sie na listach wyborczych pod skrōtym KW ŚPR. Mało kery Ślōnzŏk ô tym wiedzioł i poradziōł ich tam nacylować. Yntlich prziszło ku tymu, co żŏdyn kandydŏt z tyj partyje do syjmiku wojewōdzkigo sie niy dostoł. Dzisioj idzie pedzieć, że chyba sie werciło, bo ôd welōnku minyli już dwa tydnie, a niy słyszałach coby kerymuś śnich wraziyli gowã do haźla abo najscali na tepich.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Całŏ ta ôstuda w życiu Dude’a Lebowskigo tak po prŏwdzie napoczła sie wtynczŏs, kej ôn a jego kamraty Walter i Donny szafli awans do play-offōw w lidze krynglowyj. W życiu zawdy musi być rōwnowŏga, beztōż jak yno mu fōndło taki srogi sukces, to zarŏz na drugi dziyń kopło go ze szwōngiym w rzić. Jak ftoś mōndry kejś pedzioł, niykedy ty jysz niydźwiedzia, a niykedy to niydźwiydź jy ciebie. Wszyjske utrŏpy Dude’a miały yntlich swoja kulminacyjo a niydźwiydź swoja wieczerzo kej Donny, w jednyj z ôstatnich scyn filmu, przi chaji z nihilistami dostŏwŏ hercszlag i umiyrŏ.

I terŏzki forsztelujcie sie tako sytuacyjo, kej kŏżdy umi znojść Ślōnsko Partyjo Regiōnalno na liście i wszyjscy co chcōm, to na nia welujōm. Pokazuje sie, co aże trzech jeji kandydatōw włazi do syjmiku wojewōdztwa. Srogi sukces, pra? Nale trza pamiyntać, co niydźwiydź cichtuje i mŏ pierziński głōd. I kery z tyj trōjki radnych mŏ być Donnym? Kery śnich ôddŏ życie, coby sie tyn ber do porzōndku pojŏd i doł pokōj inkszym?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Terŏzki dziynnie widzã markotnych Ślōnzŏkōw łazić po ulicach Bytōmia i inkszych miast. Kŏżdy trŏpi sie tym, że naszŏ nacyjŏ niy mŏ już reprezyntantōw we syjmiku wojewōdzkim i na zicher hned wyginymy choby dinozaury. Niykerzi durś yno ślimtajōm i ściskajōm sie z familijōm, a te barzij chytre ôbsztalowali sie już plac na cmyntŏrzu. W życiu bych niy pedziała, że mōj sōmsiŏd Franc tyż sie tak bydzie tropiōł. Pōł niydziele gymziōł po placu tam a nazŏd, targoł se wosy z gowy, a w ślypiach mioł płaczki. Spytałach sie eli tyż sie tak starŏ ô to, że hned bydymy już reliktym przeszłości. Ôdpedzioł mi, że toć, fest sie ô to starŏ, ale wiyncyj skuli tego, że pynzyjŏ dopiyro w pyńdziałek, a ôn już niy mŏ pijyndzy na gorzołã.

Dej pozōr tyż:  Jako tymu było

Zarzōnd Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj ôficjalnie napisoł, że zmaścili ta kampanijo welōnkowo i sōm już narychtowani, coby przijmnōńć polityczne kōnsekwyncyje porażki. Po tym ôbznojmiyniu ludzie pociśli do jarzyniŏkōw a handlyrze wartko dźwigli cyny radiskōw. Jŏ kupiyła w sobotã na tŏrgu sztyry pynczki i prawie żech ich terŏzki użyła. Ale powiym Wōm, że raja ciōngła sie aże do ulicy, a pŏruch aktywnych kōmentatorōw ślōnskij biny politycznyj wziynło i po dziesiyńć fōntōw. Wōm tyż radzã sie uwinōńć. Dyć to nasz ôbywatelski ôbowiōnzek ôbciepać tych lebrōw radiskami, niych widzōm jake sprawy Ślōnska sōm do nŏs ważne. A potyn mogymy sie siednōńć i do porzōndku dychnōńć, bo możno za piyńć lŏt zaś trza bydzie hōrtym ciś do jarzyniŏka, pra?

Dude przetrzimoł wszyjsko, bo Dude je niyzniszczalny. Po kŏżdyj porażce, po kŏżdym szlagu, jaki dostoł ôd życiŏ, słyszoł ôd swojigo kamrata Waltera “Smol to, Dude. Pōdź, idymy na kryngle.” Tōż Dude szoł na kryngle, bo wiedzioł, że tego pōmotlanego świata niy idzie zmiynić. I ani niy werci sie prōbować.

A jak bydzie z nami, Ślōnzŏkami? Przetrzimiymy? Możno ja, możno niy, fto to dzisioj richtig wiy? Ale jŏ proszã coby my ôbrali yno jedyn szport narodowy i jak by to mieli być kryngle to niy biermy sie już za ciepanie radiskami.

 

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog i na fanpage fb.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza