Utrŏpy Micyny: Grajfka do szporowaniŏ

Niy kŏżdymu sie podobŏ, że piyrszŏ dama bydzie sie hned radować geltakiym we wysokości kole trzinŏstu tysiyncy złotych brutto. Ale za to kupã ludzi trzimie krzciuki za rechtorōw abo za retownikōw TOPR, kerzi swōj geltak dostŏwajōm kŏżdego miesiōnca, a jeszcze by chcieli podwyżek. A niby skōnd tyn biydny regyrōnek mŏ brać na to wszyjsko pijōndze. Dyć niy idzie dać wszyjskim, kajś trza uszporować. Kŏżdy z retownikōw chcioł tysiōnc złotych wiyncyj, a przeca już zarŏbiali strzednio aże 3300 zł. Tych gizdōw na etacie je trzidziestu ôźmiu, tōż leko idzie porachować, że ze skarbu państwa straciylibymy na nich trzidziści ôziym tauzynōw miesiyncznie. Beztōż regyrōnek doł im po sztyrysta złotych na gowã co cuzamyn do kupy dŏwŏ piytnŏście tysiyncy dwiesta. Dziynki tymu idzie dać tyj biydnyj kobiycie te trzinŏście tysiyncy a i tak mōmy uszporowane bezma dziesiyńć tauzynōw. Tōż niy bydźcie take niyôdwdziynczne i ustōńcie wajać na tyn regyrōnek, kery, jak żech wōm tukej wykŏzała, je richtig fest szporobliwy. I niych wōm niy bydzie żŏl retownikōw, bo kŏżdy wiy, jake to sōm miglance. Cołkimi dniami łażōm sie po gōrach i podziwiajōm widoki. I yno rŏz za kedy muszōm śniyś ze sztreki jakigoś borŏka, kery sie prawie zrobiōł krziwdã. A jak sie leserōm niy chce iś piechty to lecōm po niygo helikopterym. Majōm z tyj roboty tyż inksze ekstra prefity. Jak niy wierzycie, to już wōm dŏwōm przikłŏd. I to dyrekt z jejich krōniki, kaj idzie znojś bezma wszyjske detajle. Bezma, bo niykere rzeczy to już idzie doczytać yno miyndzy wierszami.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Dwudziestego grudnia o 16.35 TOPRowcy ôdebrali telefōn ôd właściciela pōmocy drogowyj z informacyjōm, iże przed chwilōm zazwōniyli do niego dwa turysty i pedzieli, że straciyli sztrekã kajś miyndzy Kasprowym Wierchym a Kopōm Kōndrackōm. Czymu woleli szkyrtnōńć do pōmocy drogowyj zamiast do TOPRu? Możno miarkowali, że pryndzyj przijedzie po nich lastautym jaki mechanik aniżeli te zgniyłe retowniki? Fto to wiy? Zōuwizōu, mechanik doł TOPRowcōm nōmer ôd turystōw, bo chyba prawie niy mioł wolnego auta. Retowniki zazwōniyli do tych borŏkōw, i ze pōmocōm jejich namiarōw GPS poradziyli ôbsztalować, że chopy sjechali na rziciach 130 metrōw z grani Suchego Kondrackigo. Z cyntrale ku Hali Kōndratowyj a potyn na wiyrch w strōnã turystōw ruszyła grupa szejściu retownikōw. Bez tyn czŏs borŏki mieli prōbować po włosnych śladach zōnś nazŏd na grań. Po prŏwdzie żŏdyn ś nich niy bōł ranny, nale niy mieli ze sobōm taszynlampy, tōż na zicher niy bōło to leke zadanie. Przi nastympnyj gŏdce bez mobilniŏk turysty pedzieli, iże jedyn ś nich straciōł w śniegu szczewika (zorty adidas) i niy poradzi go znojś. O 18.56 TOPRowcy znŏdli turysty w dwiōch szczewikach na grani. Karlusa w jednym adidasie trefiyli pŏrã minut niyskorzij kōncek pod graniōm. Ôbōch ôgrzali, zabezpieczyli stopã ôd pōłbosego i napoczli ich skludzać ku dołowi. Wtynczŏs już nastympnŏ trziôsobowŏ grupa retownikōw szła ku nim z ibrycznym szczewikiym. O 20.43 całŏ czelŏdka doszła do schrōniska na Kōndratowyj, skōnd TOPRowcy autym wziynli turystōw do lazarytu.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Niby wszyjsko fajnie, pra? Nale mie sie to wszyjsko zdŏwało fest podyjzdrzane i musiałach zadać pŏrã ekstra pytań. Na co aże dziewiyńciu retownikōw cisło po dwiōch chopōw co sie straciyli w gōrach? Byli tam aby wszyjscy przidajni? A możno szli tam yno skuli tego coby narobić auflaufu? Tak tych borokōw zbamōńcić, coby sie bez cufal niy kapli ô co sie tam richtig rozchodzi? Jŏ żŏdnego ô nic niy ôbskarżōm, ale możno ftoś musi ludziōm yntlich ôdewrzić ślypia. Niych niy przijmujōm wszyjskigo bezkrytycznie, niych zadŏwajōm ciynżke pytania, niych ôdkrywajōm ta istnõ prŏwdã skrytõ miyndzy wierszami. Yno wtynczŏs naszym ślypiōm ukŏże sie połny ôbrŏz tego, co sie richtig przitrefiyło.

Kej retowniki skludzali turystōw ku schrōnisku, jedyn ś nich ôstoł na wiyrchu i po śladach pōłbosego poszoł na poszukowanie stracōnego szczewika. Znŏd go bez problymu, bo mioł taszynlampã i wielorocznõ praktykã w znojdowaniu wszyjskigo, co sie w gōrach traci. Ô tym czasie inksze retowniki dŏwali pōłbosymu ibrycznego szczewika. Niy muszã wōm gŏdać, że niy bōł to żŏdyn Calvin Klein ani Hugo Boss yno raczyj ańfachowy charboł kupiōny na tŏrgu za trzidziści złotych ekstra na takõ przileżytość. Na zicher tyż miarkujecie, że turyście bōło gańba jechać do lazarytu w dwiōch roztōmajtych szczewikach. Skirz tego w schrōnisku z żŏlym pożegnoł sie z drugim adidasym i do auta wlŏz już w swojich nowych charbołach. Jakimś cufalym żŏdyn mu niy zdōnżōł pedzieć ô szczyńśliwym ôdnŏdniyńciu stracōnego we śniegu adidasa. Jake bōły dalsze losy szczewikōw ôd turysty? Ôdpedźcie sie sami. Napiszã wōm yno, że na Allegro adidasy model NMD R1 B42200 idzie kupić za 399 PLN, model Ultra BOOST X BB1695 mŏ cynã 469 PLN, a za I-5923 INIKI BD7798 musicie zabulić aże 599 PLN.
W swojij krōnice TOPR pisze, że we 2018 roku kludziyli 691 akcyji ratunkowych, w tym 230 z udziałym helikoptera. Nikaj niy piszōm wiela łachōw a inkszych klamorōw ludzie ôstawiyli w Tatrach. Niy piszōm tyż jaki majōm nick na Allegro.
Piyrszŏ dama niy mŏ tak leko. Kŏżdy zaglōndŏ jij na rynce. W mediach durś ô nij piszōm. Kejby zbiyrała i sprzedŏwała rzeczy ôstawiōne ôd gości prezydynta u nich w chałpie, na zicher czytała bych ô tym na wszyjskich portalach informacyjnych. Żŏdyn by jij tego niy wybŏczōł. Tōż widzicie, że piyrszŏ dama musi mieć geltak, choć aby te gupie trzinŏście tauzynōw.
A jak byście zaś słyszeli, że rechtory walczōm ô podwyżki, to wartko porachujcie wiela by nŏs to kosztowało, kejby kŏżdy z piyńciuset tysiyncy przedstŏwicieli tego fachu dostoł tysiōnc złotych podwyżki. A jak wōm sie zōuwizōu zrobi ich żŏl, to spōmnijcie sie, wiela klamorōw kŏżdego roku bajtle tracōm w szkołach. I jak czynsto ôjcowie darymnie prōbujōm choć aby niykere z tych rzeczy ôdzyskać.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog.

Fotografijŏ: Ania Katroshi

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza