Ustrōnie: sprali chopa na wōzyku inwalidzkim

Policyjōny z Ustrōniŏ chyciyli trzech chopōw, podyjzdrzanych ô znyncanie sie ze ôsobliwym ôkruciyństwym nad ôsobōm niypołnosprŏwnōm fizycznie. Bydōncy pod wpływym alkoholu napastniki nojprzōd ôbalyli 60 lŏt starego chopa na wōzyku inwalidzkim, a niyskorzij kopali po cołkim ciele i niy przizwolyli nazŏd wlyź na wōzyk.

Doszło do tego na poczōntku czyrwnia we Ustrōniu. Szandarzi byli powiadōmiyni ô tym, iże na placu jednyj z posesyji ôstoł sprany niypołnosprŏwny chop. Jak wynikało ze zgłoszyniŏ, trzech chopōw ôbalyło 60 lŏt starego chop na wōzyku inwalidzkim, a niyskorzij kopali go po cołkim ciele.

Funkcjōnariusze zarŏz pojechali we skŏzane miyjsce. W pōmiyszkaniu trefiyli pokrziwdzōnego chopa. Policyjōny ôbsztalowali, iże sprŏwcy nojprzōd ôbalyli pokrzywdzonego, a niyskorzij kopali go i niy przizwolyli wlyź nazŏd na wōzyk. Znŏdli tyż świŏdkōw i sebrali rysopis trzech podyjzdrzanych ôsōb. W czasie pŏrudziesiyńciu minut poszukowań, blisko cyntrum miasta policyjōny namierzyli sprŏwcōw.

Dwa miyszkańcy Cieszyna, co im je 34 i 46 lŏt jak tyż 33 lata stary miyszkaniec Sadowic w czasie zastawiyniŏ ôpiyrali sie, ale wartko byli ôbezwładniyni ôd policyjōnōw. Byli ôżarci. Kożdy mioł blisko dwa prōmile alkoholu w ôrganiźmie. Wszyjscy trefiyli do policyjnyj cele. Po wytrzyźwiyniu usłyszeli prokuratorskie ôbskarżynie pozbawiyniŏ swobody ze ekstra napasztowaniym, narażynie na ciynżke poprzniynie ciała, znyncanie sie nad ôsobōm nieporadnōm fizycznie. Podle zgrōmadzōnyj materyje dowodowyj, na antrag śledczych i prokuratora, cieszyński gyricht uzdoł ô tymczasowym heresztowaniu podyjzdrzanych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Zastawiyni nojbliższe trzi miesiōnce przepyndzōm w hereszcie. Podszukōnek w tyj sprawie kludzōm cieszyńscy kryminalni pod nadzorym Prokuratury Rejōnowyj w Cieszynie. Przestympstwo ô jake sōm podyjzdrzani sprŏwcy spraniŏ zakwalifikowano było za zbrodniã. Je to przestympstwo zagrożōne kŏrōm pozbawiyniŏ swobody na czas niy krōtszy aniżeli 3 lata abo kŏrōm surowszōm. Sprŏwcy mogōm ôstać we hereszcie nawet na 15 lŏt.

Zdrzōdło: KPP Cieszyn

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza