Tyscy szandarzi ôdzyskali 5 tysiyncy dolarōw

Tyscy wachtyrze prawa ôdzyskali 5 tys. dolarōw i zastawiyli 56-letnigo sprŏwcy raubōw. Zuchwały raubiyrz wpŏd w rynce szandarōw, co zajmujōm sie walkōm z przestympczościōm przeciwko statkowi. Chop bōł ôbskarżōny ô rauby i sie prziznoł. Za przestympstwo grozi nawet 5 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Do zdarzyniŏ doszło pod kōniec marca, w rejōnie kantora na al. Niepodległości w Tychach. Chop zgłosiōł policyjōnōm utratã taszy, co w nij było 5 tysiyncy dolarōw. Skuli podyjzdrzyniŏ porwaniŏ pinyndzy, policyjōny wziōnli szukać sprŏwcy. Wachtyrze wartko wpadli na ślad chopa podyjzdrzanego ô przestympstwo. Przeszukali dōm ôd 56-latka i znŏdli porwane 5 tys. dolarōw. Chop cołki czas swodzoł mōndurowych, prōbowoł wkludzić ich w błōnd. Policyjōny niy dŏwali jednak wiary jego tuplikowaniu. Sebrali sztof dowodowy, co przizwolōł na przedstawiynie sprŏwcy ôbskarżyniŏ raubu. 56-latek prziznoł sie do czynu. Ô jego dalszym losie uzdŏ prokuratōr i gyricht. Za przestympstwo grozi sztrŏfa nawet do 5 lŏt heresztu.

Fotografijŏ na wiyrchu: KMP Tychy

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-