Tychy: 30 kg niylegalnyj tabaki

Tyscy szandarzi chyciyli 28-latka, co posiadoł tabakã bez polskich cech akcyzy. Śledczy przechyciyli hned 30 kg niylegalnego tŏwaru ô wert na czŏrnym rynku hned 24 tys. złotych. Za to przestympstwo skarbowy kodeks kŏrny przewiduje kŏrã nawet 3 lŏt heresztu.

Policyjōny wydziału do walki z przestympczościōm ekōnōmicznōm tyskij kōmyndy zastawiyli 28-latka, kery posiadoł przi sobie niylegalnõ tabakã. We autach ôd zastawiōnego mōndurowi znŏdli bojtle z tabakōm bez polskich znakōw akcyzy. Policyjōny zabezpieczyli hned 30 kg tabaki. Straty Skarbu Państwa skuli niyzapłacōnyj dŏwki akcyzowyj rachuje sie na kwotã hned 24 tys. złotych. Za to przestympstwo skarbowy kodeks kŏrny przewiduje kŏrã nawet 3 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Tychy

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza