Turawa: nowŏ sztreka przi Jeziorze Strzednim

Gmina Turawa skōńczōła budowa nowej sztreki dlŏ kołōw i tych, co łażōm piechty, przi Jeziorze Strzednim. Ôstatni kōnsek je przeszło kilomejter dugi i szyroki na 5 mejtrōw. Leci ôna ôd strōny Sztaubekōw (pol. Jezioro Duże) aże do Baru Zefirek. Sztreka je ôswietlōnŏ, zbudowano tyż ławki i kosze na abfale.

Birgemajster Turawy, Waldemar Kampa, zapraszŏ już wszystkich do korzystania z tej nowej promenady. Na dniach mŏ być tyż fertich nowy hajziel, jak stoji miyndzy Jeziorym Strzednim a Sztaubekōma.

Birgemajster Turawy planuje już nowŏ sztreka dlŏ kołōw, kerŏ mŏ miejć 14 kilomejtrōw i lejcieć ôd cyntrum handlowego Turawa Park aże do Sztaubekōw.

Nowŏ sztreka ôd przi Jeziorze Strzednim ôd strōny Sztaubekōw – fot. P. Długosz
Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 21.11.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza