Trocha ô ślōnski godce

Po prowdzie Dziyń Ślōnski Godki przed nami toż szkryfna co nieco na tyn tymat.
Pochodza s tego pokolynio, kaj we Przedszkolu czy Szkole ślōnsko godka była ubijano. Rechtorki wachowały, żeby żodyn bajtel niy godoł yno pięknie mówił po polsku. Na przerwie były dyżury i jak yno rechtōr drapsnōł szkolorza, jak godo po naszymu, to bōł wzywany do Dyrektora. Potym ôjcowie musieli sie stawić do szkoły i byli ôdpowiednio połuczani, że żyjymy we Polsce Ludowej i ni możymy godać tylko mówić. Toż jak taki ôjciec czy matka prziszli do chałupy, to zaro było kozani i klarowani dzieckōm, że trza mówić choćby i we dōma sie godało. I sie godało, a nie mówiło, ni mōgło być inacy skoro my sie tu urodzili.

Teraz mōmy czasy kiej ta nasza slōnsko godka mo warunki żeby sie piyknie rozwijać. Ale ludzie sōm przekorni, toż ôbejrzymy jak to tera je u dziecek s Przedszkoli. Jako, że w Dzień Języka Ojczystego byłach zaproszōno do pora Przedszkoli żeby coś poczytać i pogodać po slōnsku a jakich ôdniosłach wrażyni.

Ludzie to je srōmota, te najmłodsze pokolyni nie zno podstawowych ślōnskich słōw. Jedynie co wiedzieli, to galoty i gańba. Jak sie wyrazioł jedyn przedszkolak, to to ”że jego mama czasami godo po ślōnsku, ale ôn nic niy rozumi.” Te słowa małego synka świadczōm ô tym nojlepi, jak my dbōmy ô tyn nasz jynzyk. Tu myśla je wina przede wszystkim ôjcōw, że niy dbajōm ô to, żeby ich dziecko znało godka swojich starzikōw. Dlo nich to przeca wielko gańba godać. Możno starziki, kierych już ni ma, jak by słyszeli, że swoji wnuki ni majōm w zocy ich godki, to by sie poprzewracały w grobach. Przeca to bōł ich piyrszy jynzyk, w kierym poznowali świat, życi i swojich nojlepszych kamratōw.

Dej pozōr tyż:  Ô utopkach, skarbkach a inkszych stworach we bytōmskim LernRaumie

Insze narody majōm w zocy ta piyrszo godka jako im przekozali strziki. Przeczytałach we jakimś cajtungu, że we Walii jak bajtle idōm do Przedszkolo, to rechtōrka godo s nimi po walijsku. Je to piyrszy jynzyk, jakim godajōm. Dopiyro jak pōdzie do 1 klasy Szkoły Podstawowej, to bydzie sie uczoł jynzyka angielskigo jako piyrszego, a walijskigo jako drugigo. Bezmała tak tyż je na Majorce. We Przedszkolach ôbowiōnzuje godka wyspy, a dopiyro jak bajtle idōm do Podstawōwki to je hiszpański. A u nas tak ni ma i niy bydzie, jak ludzie niy zmiyniōm podejścio do swoji tożsamości.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Je tyż taki małe światełko we tunelu, jak to padajōm to dziynki Dyrekcyji i Rechtōrkōm Placōwek ôświatowych zmiynio sie to na lepsze. Sōm ludzie, kierzy widzōm tyn problym, toż robiōm w tej sprawie wiela. Zapraszajōm do sia takich ludzi, kierzy szkryflajōm po naszymu. Ôrganizujōm tyż rozmańte przeglōndy i kōnkursy po ślōnsku. Ni możecie se wyôbrazić wiela ich to kosztuje roboty, bo przeca te bajtle muszōm sie nauczyć rozumieć ta nasza godka. Je to naprowda ciynżko, ale dowajōm rada. Jak je chyńć, to wszystkigo idzie sie nauczyć. Możno wiela s Was niy zgodzi sie zy mnōm i powiy, że godōm gupoty, że gwara jak jedni nazywajōm ślōnsko godka niy je ważno, że muszymy yno nauczyć sie piyknie mówić abo nauczyć sie inszych jynzykōw, to bydzie to pożyteczniejsze i dōmy se wszyndzi rada. Możno i tak, ale to niy wto inszy jak my, starzi muszymy zadbać ô nasza godka, bo inacy jak sie stracymy, to straci sie i ślōnsko godka i ślōnski narōd.

Dej pozōr tyż:  Jak to młode karlusy chciały prziwołać złe duchy

A tak dlo ciekawości we Gminie Świyrklany je ôrganizowany do kupy s Tustym Czwortkiym już VI Dziyń Slōnski Godki w kierej rokrocznie bierōm udział i Szkolorze i Przedszkolaki i Koła Gospodyń i wszyscy Ci, co majōm ślōnsko godka we zocy, a miejscowe zespoły taki jak Paulinki i Karolinki uświetniły ślōnskimi pieśniczkami tyn ważny dlo całej Gminy tref. Mieszkańcy Gminy kerzi majōm wielki zasługi w kultywowaniu tradycji i ślōnski godki dostali brōnotne i szczybne ôdznaki  „Pszociela Ślōnski Godki”, ôdznaki  utworzōnej bez  halembski Koło Związku Górnośląskiego. S tego widać, że jak bydōm ludzie, kierzy bydōm mieć w zocy nasza godka i tradycje, to mogymy spać spokojnie.

Regina Sobik

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza