Targi sztrōmu i wody – E-World 2018

We dniach ôd 6 do 8 lutego w Essen ôdbywały sie Targi Sztrōmu i Wody – E-World 2018. Na przeszło 750 sztandach prawie tysiōnc wystŏwcōw ze cołkygo świata pokŏzywało nŏnowsze technologije – ôd szporowaniŏ sztrōmu do prototypōw we dziedzinie ôdnŏwialnej ynergije.

Jak sie ôglōndało te sztandy, to idzie pedzieć, co tera słowo ECO ôstało wyparte bez SMART. Możno skuli tego, co świadōmoś ekologicznŏ na zachodzie nŏleży już do codziynności i tera chcōm iś z tym ô krok dalyj. Wszyjsko je tera SMART (intyligyntne): sztrōm je smart, miasta sōm abo majōm być smart, pomiary muszōm być smart, nawet polityka takŏ sã ponoć je. Za tyn smart kryje sie szporowanie z gowōm na wszyjskej ynergiji – sztrōmie, cieple, wodzie – dlŏ dobra środowiska.

Wszyjstko je SMART – fot. Pejter Długosz

Ôstatni dziyń to kōmentowanie nowej (starej) koalicji, jakŏ utworzy niymiecki regiyrōng. Wszyjscy sōm zgodni, co skuli tego mało co sie zmiyni we polityce klimatycznej a ynergetycznej.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza