Szusy i pościg policyjny w Zŏbrzu

Po pŏru godzinach poszukowań, szandarzi chyciyli dwōch chopōw, co wczorej kole połednia wpadli do jednego z pōmiyszkań w Zŏbrzu i prōbowali postrzelić z brōni pŏlnyj posiedziciela. W czasie chycyniŏ jedyn ze sprŏwcōw ôstoł ranny. Przi chycōnych znodniynto było brōń, co terŏz bydzie poddanŏ szczgōłowym badaniōm. Na placu zdarzyniŏ, bez mockã godzin policyjnŏ ekipa dochodzyniowo-śledczŏ społym ze prokuratorym kludziyła ôglyńdziny.

Przed godzinōm piyrszōm po połedniu, do ôficyra zŏbrskij kōmyndy zazwōniyła kobiyta. Z jeji relacyje wychodziyło, iże do pōmiyszkaniŏ w dzielnicy Mikulczyce wpadli braciŏ ôd jeji chopa, co nojprzōd zdymolowali izby, a potym do chopa strzylyli pŏrã razy z brōni pŏlnyj. Chwilã po tym, tak sprŏwcy, jak i 37-latek wyszli z pōmiyszkaniŏ. W czasie napadu, 37-latek trzimoł na rynkach swoje pŏruletnie dziecko. Dziouszce nic sie niy stało. Ze stympnych uzdań wynikŏ, iże chop tyż niy bōł ranny, jednak do tyj pory szukajōm go policyjōny.

Skuli ucieczki sprŏwcōw, do jejich poszukowań przistōmpiyli niy ino szandarzi z Zŏbrzŏ, ale i ślōnscy antyterroryści i pŏrudziesiynciu mōndurowych z katowskigo ôddziału prewyncyje.

Przed ôsmōm na wieczōr wywiadowcy z ôddziału prewyncyje dozdrzeli siadajōncych do audi sprŏwcōw. Kerowca, jak ôbejzdrzoł wachtyrzōw prawa, wziōn uciykać. Zaczōn sie pościg ulicami Zŏbrzŏ. Jedyn z patrolōw zablokowoł ôznakowanym radiowozym drōgã ucieczki. Krōm policyjnyj blokady i sygnałōw, kerowca audi ôminōł radiowōz i prōbowoł przejechać mundurowych. W rychtōnku auta padły szusy z brōni sużbowyj. Po chwili audi wjechało w przydrōżnõ tabulã reklamowõ, a potym we strōm. Trzech chopōw, co byli we aucie, było zastawiōnych. To dwa braciŏ 40 i 33 lŏt starzi, jak tyż 29-latek. Przi chycyniu ranny bōł 40-letni kerowca, co po pōmocy ôd policyjōnōw i retownikōw medycznych, trefiōł do lazarytu. Przi chopie szandarzi znŏdli brōń pŏlnõ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Modszy z bratōw jak tyż 29-latek trefiyli do policyjnego heresztu, a 40-latek durch je we bytōmskim lazarycie.

Przi przeszukaniu pōmiyszkań ôd bratōw, znŏdniyntŏ była amunicyjŏ, narkotyki, cygaryty i alkohol, co mōgōm pochodzić z włōmaniŏ do sklepu.

Chycyni braciŏ sōm dobrze znani policyjōnōm. Ôba byli moc razy kŏrani za rozboje, rauby, włōmania, sprania, jak tyż czynny atak na policyjōnōw. Krōm tego kerowca audi mŏ na swojim kōncie sōndowy zakŏz kludzyniŏ wozideł do 2026 roku.

Na placu zdarzyniŏ, do niyskorych godzin nocnych robiyli policyjōny jak tyż prokuratorzi, co zabezpieczali ślady.

Fot: KMP Zŏbrze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza