Szkolŏrka uretowała życie dziousze ze Świdnice

Internautka z wojewōdztwa dolnoślōnskigo na jednym z serwisōw społecznościowych ôpublikowała wpis, co zeszterowoł miyszkankã Jasiynice kole Bielska. Przitōmnŏ 15-latka zaczła ósprawiać z wirtualnōm kamratkōm i pōmogła uretować 16-latkã, co chciała pozbyć sie życiŏ. Dziynki jeji perfekt reakcyji niy doszło do tragedyje.

15-latka z krysu bielskigo wykŏzała sie ympatyjōm, ekstra wrażliwościōm i usōndkym. Dziynki jeji reakcyji na czas prziszła pōmoc dlŏ internautki, co uzdała sie pozbyć sie życiŏ. Dzioucha na jednyj z internetowych grup dyskusyjnych ôpublikowała wpis, co z niego mogło wynikać, iże mŏ jakeś problymy natury ymocyjōnalnyj.

Miyszkanka Jasiynice dała pozōr na jeji słowa i uzdała sie napisać do dziouchy. Krōtkŏ ôsprŏwka z wirtualnōm kamratkōm przekōnała jōm, iże dzioucha z necu potrzebuje pōmocy, ofyn pedziała, iże „chce ze sobōm skōńczyć”.

15-latka w tym czasie była już we szkole, tōż ô wszyjskim pōwiadōmiyła szkolnõ pedagożkã, ta zarŏz poszła na Kōmisariat Policyje w Jasiynicy, coby sprawã zgłosić wachtyrzōm prawa. Mōndurowi zareagowali hned i powiadōmiyli swojich kamratōw z wydziału do walki z cyberprzestympczościōm katowskij kōmyndy wojewōdzkij.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Śledczy zarŏz przistōmpiyli do działaniŏ. Jejich cylym było ôbsztalować, fto to je internautka, co ôpublikowała wpis, dotrzeć dō nij i wybadać, eli nic jij niy szteruje. Beztōż szandarzi użyli do spōłprace ôpowŏżnõ 15-latkę, co durch ôsprawiała ze internautkōm.

Wachtyrze prawa porzōnd instruowali nastolatkã, jak mŏ dyskretnie ôsprawiać, coby dostać jak nojwiyncyj przidajnych danych, a we tym samym czasie niy zniychyńcić drugij dziouchy. W tym czasie śledczy prowadziyli swoje działania i ôbsztalowali dane jak tyż adresã ôd dziouchy. Jak sie pokŏzało, była to 16-letniŏ miyszkanka Świdnice we wojewōdztwie dolnoślōnskim.

Dej pozōr tyż:  Głogówek: 29. Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena

Katowscy szandarzi pōwiadōmiyli ô sprawie miyjscowych mōndurowych. Skōntaktowali sie tyż ze matkōm ôd dziouchy. Pokŏzało sie, iże nastolatka miała problymy z depresyjōm i wziōnła pile, żeby pozbyć sie życiŏ. Trefiyła do lazarytu pod fachowõ ôpiekã dŏchtōrskõ.

Fto wiy, jak by sie skōńczyła ta historyjŏ, keby niy pozorność i ôdpedzialność dziouszki z Jasiynice. Pochwŏlić trza tyż pedagog szkolnõ, co niy zignorowała sprawy i powŏżnie potraktowała informacyje ôd szkolŏrki. Dziynki tymu ślōnscy i dolnoślōnscy mōndurowi już po bezma 3 godzinach ôd zgłoszyniŏ sprawy pōmogli dziousze, chociŏż nojprzōd znany bōł ino jeji internetowy pseudōnim.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza