Szandarzi uretowali samobōjcy

Policyjni wywiadowcy uretowali życie chopa, co chcioł zeskoczyć z wiaduktu. Jak wachtyrze prawa przijechali na miyjsce, 34-latek stoł na gylyndrze i krziczoł, iże sie zabije. Policyjōny wtopiyli sie w grupkã dziwajōncych sie tyj interwyncyji ludzi, coby zbliżyć sie do desperata. Kej nadszoł ôdpedni mōmynt, skoczyli do niego i dosłownie w ôstatnij chwili chyciyli za ôblyczynie. Chop trzimany ôd policyjōnōw wisioł za barierkami. Wezwane na pōmoc inksze patrole pōmogły go wciōngnōńć.

Przekludzōnŏ ôd szandarōw interwyncyjŏ niy przinŏleżała do łacnych. Po tym, jak policyjne patrole dostały zgłoszynie ô prōbie samobōjczyj, zarŏz pojechały na miyjsce. Na wiadukcie przi ul. Staszica na gylyndrze stoł chop i krziczoł, iże sie zabije. Na widok mundurowych zrobiōł sie agresywny i groziōł, iże jeźli stamtōnd niy pojadōm, to skoczy z mostu. W tyj sytuacyji umōndurowani szandarzi wycŏfali sie, a na placu ôstali wachtyrze prawa, co wykōnowali dinst w ôblyczyniach cywilnych. Perfekt wtopiyli sie w grupkã ludzi, kerŏ zastawiyła sie i dziwała tyj niyôbyczajnyj interwyncyji. Jak nadszoł ôdpowiedni mōmynt, policyjōny skoczyli do 34-latka i dosłownie w ôstatnij chwili chyciyli go za ôblyczynie i rynce. Chop chcioł sie uwolnić i wyrywoł sie mundurowym. Policyjōny jednak niy puściyli i czekali na pōmoc swojich kamratōw. Dopiyro wtynczŏs z jejich pōmocōm możliwe było wciōngniyńcie desperata na wiadukt. Chop porzōnd bōł agresywny i jak sie pokŏzało, jeszcze ôżarty. Po wszyjskim policyjni wywiadowcy dostali słowa pochwoły ôd ôsōb, kere ôglōndały tã interwyncyjõ. Dziynki jejich zaangażowaniu chop niy pozbōł sie życiŏ.

Dej pozōr tyż:  3.000.000 byzuchōw na portalu Wachtyrz.eu!

Foto: KMP Siymianowice

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza