Szandarzi przejynli niylegalnõ tabakã

Policyjōny z cieszyńskigo wydziału przestympstw ekōnōmicznych zabezpieczyli hned 23 kg tabaki bez polskich znakōw akcyzy. Straty Szacu Państwa skirz niyzapłacōnyj akcyzy i dŏwki vat były wyrachowane na bezma 23 tys. złotych. 67-latkowi, co posiadoł niylegalny tŏwŏr grożōm nawet 3 lata heresztu.

Szandarzi, co walczōm z przestympczościōm ekōnōmicznōm wpadli na trop miyszkańca Skoczowa, co mioł posiadać sroge wielości niylegalnyj tabaki, bez polskich znakōw akcyzy. Dōmysły potwiyrdziyły się przi przeszukaniu. W izbach jednego z lokalōw na terynie Skoczowa cieszyńscy szandarzi społym ze fōnkcjōnariuszami Ślōnskigo Urzyndu Celno-Szacowego w Katowicach znŏdli hned 23 kg niylegalnyj tabaki. Mōndurowi narachowali, co werta stracōnych dŏwek na rzecz Szacu Państwa skuli niyzapłacōnyj akcyzy i dŏwki vat je bezma 23 tys. złotych. Ô dalszym losie chopa uzdŏ prokuratōr i gyricht. Za to przestympstwo grożōm nawet 3 lata heresztu.

Fotografijŏ na wiyrchu: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza