Światowy Majsterszaft we hokeju na Ślōnsku

Światowy Majsterszaft we hokeju do lŏt 20 na przełōmie 2019 i 2020 roku bandzie gościć we Ślōnsku i nana Morawa. Ôd 26 grudnia 2019 do 5 stycznia 2020 mode hokeisty bandōm sie mierzić na szlynzuchach we Werk-Arenie we Trzińcu (we Ślōnsku) i morawskim kōnsku Ôstrawy, we Witkowicach. Ôba miasta sōm we Morawskoślōnskim Kraju we Republice Czeskej.

Martin Urban z ČSLH poinformowoł, co nie bōło problymu ze kandydaturōm Ôstrawy, bo tam już bōły majsterszafty ôd syniorōw – ôstatnio we 2015 roku. Ale światowŏ federacyjŏ ôd hokeja potrzebowała danych ôd Trzińca, eli majōm tam dojś hotelowych izbōw dlŏ hokeistōw a kibicōw.

Birgermajster Ôstrawy, Tomáš Macura, poinformowoł nowinŏrzy, iże miasto wyłoży na ôrganizacyjŏ tych majsterszaftōw 15 miliōnōw korōnōw. Tejla samo miołby naszykować Kraj Morawskoślōnski, coby tyż Trziniec godnie narychtowoł sie na przyjyńcie hokeistōw a gojści.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto na wiyrchu: Ania Długosz

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza