Start Pucharu Świata w skokach na nartach – poczōntek na Ślōnsku

We sobota, 17 listopada, napocznie sie nowy sezōn Pucharu Świata we skokach na nartach. Poczōntek bydzie na Gōrnym Ślōnsku, a gynau na skoczni we Wiśle-Malince, kerŏ mianuje sie Adama Małysza.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We sobota we Wiśle skŏkać bandōm manszafty, a we niedziela kōnkurs indywidualny, do kerego zakwalifikowało sie 2 skoczkōw ze Gōrnego Ślōnska: Jakub Wolny i Piotr Żyła. Niewiela zabrakło Aleksandrowi Zniszczołowi, kery bōł 51.

Poc zōntek zawodōw we sobota ô 16.00 a we niedziela ô 15.00.

We tym sezōnie zaplanowane sōm 33 zawody, a ôstatnie skoki tradycyjnie we słowiyńskiej Planicy, 24  marca 2019 roku.

 

Tadeusz Mieczyński [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Pejter Długosz

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza