Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Aleksander Lubina

Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

23 lipca 2022 Urszula Nierada – Kwiatkowska, przewodnicząca zarządu Klubu Twórców Górnośląskich Karasol, koordynatorka projektów edukacyjnych, zorganizowała spotkanie w katowickiej restauracji U Babuni, gdzie przed sześciu laty Karasol został powołany do życia.  Celem spotkania było wymienienie się doświadczeniami oraz towarzyskie spotkanie po latach izolacji.

Urszula Nierada – Kwiatkowska krótko przedstawiła najważniejsze działania z przeszłości:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

„Spotykaliśmy się roboczo w Bibliotece Śląskiej, a spotkania autorskie organizowaliśmy w bibliotekach miejskich Gliwic i Katowic i w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie.  Zorganizowaliśmy kurs O Śląsku po śląsku zakończony konferencją w teatrze Korez. Teatr Korez udostępnił swoją scenę dla naszej jednoaktówki i monodramu po Śląsku. Prowadziliśmy edukację regionalną w katowickich przedszkolach i szkołach. Wydaliśmy 4 książki, przyczyniliśmy się do wydania jeszcze 2 w wydawnictwach zewnętrznych– w sumie trzech autorów. Sadzimy drzewa Wielkich ze Śląska. W ramach cyklu: Kamratki a kamraty przedstawiamy Ślązaczki i Ślązaków. Prowadzimy strony na facebooku: Ludzie Karasola i Książki Karasola.

Ginter Pierończyk – legenda Załęża,  pisarz, autor pięciu powieści o mieszkańcach Załęża, współzałożyciel Klubu Twórców Górnośląskich przedstawił najbliższe planowane wydarzenia Karasolu: Organizację konkursu eichendorffowskiego i współpracę przy obchodach 725 lat Ligoty Łabędzkiej – redakcję książki, zbudowanie gry planszowej oraz sadzenie drzew Wielkich ze Śląska we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Ligocie, które podczas spotkania reprezentował pan Sylwester Olbrich.

Aleksander Lubina przedstawił zasady, na jakich Karasol popularyzuje wydawnictwo Silesia Progress i przekazał zainteresowanym materiały wydawnictwa.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Sabina Pasoń – malarka intuicyjna, członkini Grupy Janowskiej, którą kierowała w latach 2011–2019. Głównym tematem jej twórczości są obrazy malowane z wyobraźni. Nie stroni też od zadanych tematów, takich jak malowanie martwych natur, portretów, pejzaży oraz Nikoszowca osiedla. Uprawiająca malarstwo olejne, akwarelę, rysunek, pisze ikony, członkini Klubu Twórców Górnośląskich wymieniła się doświadczeniami z Czesławem Fojcikiem – malarz pochodzącym z Gierałtowic, mieszkającym od 40 lat za granicą, gdzie prowadzi szkołę malarstwa. Czesław Fojcik, członek Klubu Twórców Górnośląskich, namalował portrety mieszkańców Ligoty Łabędzkiej do książki 725 lat Ligoty Łabędzkiej.

Mirosław Klimkiewicz – przedstawił plan marszu na orientację w Ligocie Łabędzkiej. Marsz organizowany jest we współpracy z Karasolem i Kołem Gospodyń Wiejskich.

Krystyna Augustyniak – przedstawiła swoje książki o Przyszowicach.

Justyna Dziuma – prowadząca fundację Chórtownia (chortownia.org – international choral portal), integrująca środowiska chóralne przedstawiła przykładowe projekty: „Wirtualny Chór Chórtowni”, ogólnopolską akcję „Muzyka – wsparcie osób w depresji”, „Z Bogurodzicą przez wieki” oraz projekty płytowe

Aleksandra Pilc – działaczka, obrończyni demokracji, przedstawiła swoje stowarzyszenie niosące pomoc dzieciom i młodzieży z zespołem ADHD, zespołem Aspergera oraz autyzmem.

Ilona Pawlyta – dzieliła się doświadczeniem Stowarzyszenia Aktywni Silesia.

Leszek Jęczmyk – członek Klubu Twórców Górnośląskich, regionalista, Ślązak roku, mistrz kruszonek i fotografii, zatrzymał nasze spotkanie w obiektywie.

Uczestnicy spotkania wymienili się materiałami informacyjnymi oraz wizytówkami                i sporządzono listy mailingowe – bo pamięć jest zawodna, a emocje nie sprzyjają notowaniu.

Następne spotkanie ustalono na 27 sierpnia 2022 oraz na 10 września 2022 z okazji sadzenia drzew ludzi będących chwałą Boga. (Chwałą Boga człowiek żyjący w pełni).

Dej pozōr tyż:  Edith Stein - W poszukiwaniu prawdy

Klub Twórców Górnośląskich K A R A S O L

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Klub Twórców Górnośląskich K A R A S O L zwany dalej Karasolem jest autorskim pomysłem Gintera Pierończyka  z roku 2016.
 2. Założycielami Karasola są Ginter Pierończyk i Aleksander Lubina.
 3. Karasol jest dobrowolnym, samorządnym klubem działającym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • 2.
 1. Karasol działa na obszarze Górnego Śląska oraz poza jego granicami.
 2. Karasol nie ma stałej siedziby.
 • 3.
 1. Karasol w osobach Gintera Pierończyka, Aleksandra Lubiny i Urszuli Nierady-Kwiatkowskiej, po nieobowiązkowych konsultacjach z pozostałymi członkami Karasola, samodzielnie określa swoje cele, formy działania, strukturę organizacyjną oraz ustala akty wewnętrzne dotyczące jego funkcjonowania.
 • 4.
 1. Karasol opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 • 5.
 1. Karasol może być członkiem innych organizacji o podobnym charakterze.
 • 6.
 1. Logo Karasola stanowi znaczek z widokiem rozpędzonej karuzeli.
 2. Karasol używa swoich znaków klubowych, a w szczególności pieczęci, logo, barw i odznak przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów za zgodą Gintera Pierończyka i/lub Aleksandra Lubiny i/lub Urszuli Nierady-Kwiatkowskiej.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • 7.
 1. Celem Karasola jest propagowanie i rozpowszechnianie szeroko pojętej kultury Śląska przez:
 2. stworzenie wspólnej platformy do reklamowania
  i upowszechniania rodzimej kultury;
 3. organizowanie grup tematycznych w celu nawiązania współpracy oraz wymiany doświadczeń;
 4. promowanie dzieł swoich członków wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie konkursów literackich, konkursów recytatorskich, spotkań z autorami ;
 5. Do realizacji swoich celów regulaminowych Karasol może współpracować z innymi organizacjami.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 8
 1. Członkiem Karasola może być każda twórcza osoba deklarująca współpracę w zakresie uchwalonych zadań
 • 9
 1. Członkostwo w Karasolu nabywa się po złożeniu ustnej deklaracji.
 2. Karasol może nadawać członkostwo honorowe.
 3. Członkostwo honorowe przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Karasola.
 • 10
Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Członkostwo w Karasolu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia.
 2. Śmierci.
 • 11

Prawa i obowiązki członków

 1. Członek Karasola ma obowiązek:
 2. uczestniczyć w realizacji przyjętych zadań;
 3. przestrzegać regulaminu;
 4. chronić i pomnażać dorobek Karasola
 5. Członek Karasola ma prawo:
 6. Oceniać i poddawać krytyce wewnętrzej działalność każdego członka oraz władz.
 7. Używać tytułu: Członek Karasola oraz jego logo zgodnie z własnymi potrzebami.

Rozdział IV

Władze

 • 12

Władzami Karasola są:

 1. Trzyosobowy Zarząd Karasola – Ginter Pierończyk, Aleksander Lubina i Urszula Nierada-Kwiatkowska.
 • 13

Kadencja władz trwa do odwołania.

Rozdział V

Reprezentowanie Karasola na zewnątrz.

 • 14
 1. Do reprezentowania Karasola na zewnątrz w sprawach dotyczących całości jego działania upoważnieni są jedynie Ginter Pierończyk, Aleksander Lubina oraz Urszula Nierada-Kwiatkowska.

Rozdział VI

Majątek Karasola

 • 15

Karasol nie posiada majątku.

Rozdział VII

Uwagi końcowe.

 • 16
 1. Aktywność Karasola dokumentowana jest na facebooku.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

3 kōmyntŏrze ô „Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

 • 28 lipnia 2022 ô 17:16
  Permalink

  Jeżech festelnie rod, co tyn akarasol fōnguje. Jo niy wylazuja blank ze chałpy, nalle dużo pisza (ino po naszymu) iprzekłodōm mocka tykstōw na naszo godka. Rychtuja moja nowo ksiōnżka do wydanio. Noō, na mój piyrszy rōłz to pewnikym styknie. Pozdrowiōm Wszyjskich!

  Ôdpowiydz
  • 29 lipnia 2022 ô 17:47
   Permalink

   Czekōm gespannt na wasze texty/übersetzungi, u Pani Professor Rostropowicz we verlagu sie ich spodziywać? Toli tyż wünschujã zdrowiŏ!

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-