Sōm my nazod! Stowarziszynie Ôsōb Ślōnskij Norodowości je zaś legalne

Po siedmiu latach ôd wniesiynio sprawy do Europejskigo Trybunału Prow Człowieka we Strasburgu usłyszeli my wyrok: Stowarziszynie Ôsōb Ślōnskij Norodowości niy łōmie prawa swojōm nazwōm, a polske państwo niy miało prawa ôdkozać rejestracyje.

Trybunoł stwiyrdziōł, że Polska złōmała artykuł 11 Europejskij Kōnwyncyje Prow Człowieka, co prawi ô wolności grōmadzynio sie i stowarziszanio. Zaznaczōł tyż, iże niy idzie prewyncyjnie ôdkazować rejestracyje stowarziszyń, a poczucie noleżności do myńszości niy może być widziane za „zagrożynie do dymokratycznego społeczyństwa”.

— Dziynkujymy wszyskim, co do Stowarziszynio sie zapisali i działali/spiyrali. Ale tyż tym, co kibicowali. Nowiniorzōm, co ôd poczōntku informowali ô sprawie.
I last but not least: dziynkujymy wszyskim wczaśniyjszym grupōm, co sprawa norodowości ślōnskij podnosiyły od 1996 roku — napisali Pejter Długosz i Wojciech Glensk na Facebooku.

— [Z]akōńczyła sie zaczynto ôd Ruchu Autōnōmije Ślōnska we 1996 roku batalijo o reszpektowanie wolności tworzynio stowarziszyń ôsōb, co deklarujōm ślōnsko norodowość. Moc lot roboty naszego strzodowiska prziniosło ôczekowany efekt. To wielko chwila dlo prziwiōnzanych do swojij tożsamości Ślōnzokōw — napisoł we ôświadczyniu RAŚ jego prezes, Jorg Gorzelik.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Długosz i Glensk zapowiadajōm, że hned powiedzōm, jake bydōm dalsze kroki.

Dej pozōr tyż:  „Od przysiółka Żwaków po projekt PR–5”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Sōm my nazod! Stowarziszynie Ôsōb Ślōnskij Norodowości je zaś legalne

 • 14 marca 2024 ô 21:03
  Permalink

  To teroz sie idzie zapisać do tego Ferajnu? Głosić sie na Email?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza