Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ pisze do Prymiera

Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ ôpublikowała 5 lutego manifest programowy we formie ôtwartego listku do Prymiera.

ŚPR, co za niã wypowiadŏ sie tukej Henryk Mercik, dysputyruje ze ôgłoszōnym w grudniu łōńskigo roku „Programym dlŏ Ślōnska” i padŏ, że trzeba dac pozōr na fakt, iże wojewōdztwo ślōnske je na 250. placu z 272 regiōnōw Unije Europejskij we badaniu standardu żywobyciŏ podle Indeksu Rozwoju Społecznego.

Partyjŏ padŏ, iże podniyś poziōm ekōnōmiczny niy ino regiōnu, ale tyż cołkigo kraju idzie ino bez zbudowanie innowacyjnyj gospodarki, a dō nij kludzi ino modernŏ edukacyjŏ. Beztōż Mercik propōnuje podniesiynie budżetu na edukacyjõ do 6% PKB.

Regiōnalisty krytykujōm tyż praktyki warszawskij cyntrale, tak aktualnyj, jak tyż poprzednich, co przenoszōm zadania na lokalne regyrōnki abo tworzōm im nowe, a niy przenoszōm na nie piniyndzy, chociŏż to prawie ône nojwiyncyj ôdpowiadajōm za modernizacyjõ landu. Beztōż w listku propōnowany je udzioł lokalnych regyrōnkōw we wpływach z VAT.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

ŚPR niy mŏ tyż rada tego, iże cołki „Program dlŏ Ślōnska” niy dŏwŏ pozōr na specyfikã regiōnu. Podle partyje barzij je to przipudrowanŏ wizyjŏ rozwoju wszyjskich regiōnōw w Polsce aniżeli richtich program dlŏ wojewōdztwa. Ekstra wypowiadŏ sie ô pōmyśle zbudowaniŏ dwōch nowych grubōw w regiōnie, co z ciynżkościōm wie sie rady z efektami wielu lŏt rabunkowyj eksploatacyje, a potym na wartko i bez pōmyślunku zawiyranych zakładōw. Regiōnalisty padajōm, iże potrzebny je program, co przekeruje regiōn na nowe rychtōnki, a niy ôdświyży stare.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Kōmyntowany je tyż projekt Mieszkanie+, co planuje zbudowanie nowych ôsiedli mieszkaniowych na krajach ôstrzodkōw miejskich. Mercik tu padŏ, iże wymiyranie naszych miast idzie zastawić rewitalizacyjōm jejich cyntrōw, a na to trzeba piniyndzy, co samorzōndy ich niy majōm.

Pozytywnie ŚPR patrzi za to na projekt bany aglomeracyjnyj i na roboty ku użeglowiyniu nazŏd Ôdry, bo przecã to ta rzyka bez dziesiōntki lŏt była wodnōm autobanōm ze Ślōnska do Europy i świata.

Cołki tekst lisku do Prymiera na strōnie ŚPR.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza