Ślōnsko Godka niy zaginie

21 lutego ôbchodzymy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  a u nas je to Dziyń Ślōnski Godki. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jak wszyjscy wiymy ôstał ustanowiōny  przez UNESCO 17 listopada 1999 r.

Jako, że wiynkszość mieszkańcōw Slōnska godo tym jynzykiem kieryn nōm przekozali nasi starziki toż trza pamiyntać ô tym  żeby mustrym naszych przodkōw przekazywać jōm młodszymu pokolyniu. Inacy nasze wnuki niy bydōm wiedzieć co to gruba, familoki czy ancug. Tōż nasi  miyszkańcy  we wiela miastach i Gminach mieli w zocy tyn dziyń. Były rozmańte fajery, czytania po naszymu i wiela inszych tymu padanych trefōw. Jednōm s takich Gmin kaj taki fajer boł kieryńś już roz s rzyndu sōm Świyrklany. To tukiej we sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacje Przedszkolacy, Szkolorze, Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Młodego Seniora pokozali jak przajōm naszej godce i w jaki zocy majōm downe zwyczaje i tradycje. Było tela norodu, że nawet ôrganizator  kierym boł wyży wymiyniōny GOK i R był zaskoczōny tym, że tak wiela miyszkańcōw tych starych i tych najmyńszych prziszło na tyn tref. Widać, że w tej Gminie ludzie przajōm naszej ślōnski godce. Tref wsparty bez Włodarzy Gminy udała sie na medal. Brali w ni udział  Koła Gospodyń Wiejskich ze Świerklan i Jankowic, bajtle s  Przedszkolo i Szkoły ze Świerklan Górnych i Dolnych, Klub Młodego Syniora ôroz pojedynczy miyszkańcy, a całoś uświetniły Zespoły Karolinki s Jankowic i Paulinki ze Świerklan. Boło wiela uciechy, śpiywkōw, bojek, beranio, i tańcōw bo przeca kożdy chcioł sie pokozać s jak nojlepszej strōny .Ô podniebiynia zadbały człōnkinie KGW przygotowujōnc przepyszne kerple i ciasta.

Tu  trza jeszcze pedzieć ,że nojbardzi zasłożyni  we kultywowaniu ślōnskich zwyczajōw, tradycji i godki dostali ôdznaki i dyplōmy Pszociela Slōnski Godki . Ôdznaki te ôstały ustanowiōne bez Halymbskie Koło Związku Górnośląskiego a  pōmysłodawcōm i inicjatorym  plebiscytu na takigo Pszociela Slōnski Godki  boł Rudzianin Bronisław Wątroba .Raduje nas fest to ,że chocioż pandymjo przerwała na pora lot taki trefy to jednako dziynki mieszkańcōm kierzy przajōm godce i miejscu kaj miyszkajōm i kaj  sie urodzili przi  sparciu Włodarzi, Ośrodkow Kultury i wiela inszym wrocili my do tego co je nōm we najwiynkszej zocy  do Dziedzictwa naszych Starzikōw. Możymy być pewni, że to dziynki nim  nasza ślōnsko godka niy zaginie.

Dej pozōr tyż:  Dwa sprachkursy ślōnskij gŏdki: (Ober)Schlesisch A1.1 a A.2

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Regina Sobik

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza