Ślōnski marzec?

Bydzie marzec 2024 przełōmowy dlŏ Ślōnzŏkōw? Miejmy takŏ nadziejã i trzimejmy kciuki za dwa wydarzynia:

14 marca 2024 Europejski Trybunał Praw Czowieka po 7 latach wydŏ wyrok we sprawie skargi ôd Stowarzyszyniŏ Ôsôb Norŏdowości Ślōnskej na jejich delegalizacyjŏ we polskim prawie. SONŚ powstoł we 2011 roku we Ôpolu. Założyło go 18 ôsōb ze woj. ôpolskigo, a komitet założycielski tworzyli Justyna Nikodem, Wojciech Glensk i Pejter Długosz.

Stowarzyszyniy Ôsôb Norŏdowości Ślōnskej ôstało zarejestrowane przez Rejōnowy Gericht we Ôpolu, a potyn po skardze prokuratora bez Ôkryngowy Gericht tyż we Ôpolu. Po kolejnej skardze prokuratora Sōnd Nojwyższy cofnōn rejestracyjŏ, z kerōm nie zgŏdzioł sie forsztand SONŚ i sprawa trefiōła do Strasburga, kaj formalni likwidatorzy stowarziszyniŏ – Pejter Długosz i Wojciech Glensk – sōm reprezyntowani przez adwokata Waldemara Murka.

Ale to nie jedyne wydarzyniy, na kere czekajōm ôsoby zaanagażowane we ślōnske tematy. Już tydziyń nieskorzij, 21 marca 2024, w polskim sejmie mŏ być głosowany projekt gezecu, kery dopisze ślōnskŏ gŏdka jako drugŏ gŏdka regionalnŏ we Polsce wele kaszubskigo. Projekt tyn złożōła Monika Rosa z Koalicyje Ôbywatelskej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Czy ôba wydarzynia zmiyniōm tory ślōnskich spraw? Ôbejrzymy jake bandōm podjynte decyzyje, ale ślōnskej emancypacyje zdowŏ sie być już nie do sztopniynciŏ.

Dej pozōr tyż:  DURŚ z "Mikołojkym" u Konsul Honorowej Francji

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza