Ślōnski Dekalog Słupika

 1. Je żech stōnd. Ze Dōmbrōwki Małyj z Katowic. Je żech Ślōnzŏkym.
 2. Ida do Syjmu bo chca być za głos Ślōnska tam, kaj je tworzōne prawo.
 3. Ślōnske tradycyje sōm dlō mie wŏżne. Tradycyjŏ to je mocnŏ strōna we sprŏwianiu prziszłości.
 4. Wierza we ślōnskość ôtwarto na inkszych, mocno i takŏ, co poradzi prziciōngnōńć swojōm atrakcyjnościōm.
 5. Byda repryzyntowoł wszyjskich, egal jake majōm pochodzynie, religijŏ, abo jake wyznŏwajōm wartości.
 6. Ślōnsk widza kreatywny, radosny, połny nowych idyjōw.
 7. Wierza w moderno edukacyjo, co spōmŏgŏ rozwōj Ślōnska i Ślōnzŏkōw.
 8. Byda podporōm dlŏ ślōnskich gyszefciŏrzōw, dlŏ tych co wymyślajōm nowe idyje, bez propōnowanie rozwiōnzań przijaznych dlŏ rozwoju fiyrm.
 9. Ślōnsk to je mōj plac na świecie, co sie nim asza i co bydzie dlō mie nojwŏżniyjszōm rzeczōm, jak byda robiōł za posła.
 10. Ślōnskŏ gŏdka za regijōnalny jynzyk, Ślōnzŏki za etniczno myńszość.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza