Ślōnske derby w rugby już w sobota

Już w nojbliższo sobota, 23 paździyrnika br. na Burloch Arynie we Rudzie Ślōnskij Ôrzegowie ôdbydzie sie richtig ciekawy derbowy szpil we II lidze rugby pōmiyndzy K. S. RUGBY Ruda Ślōnskŏ a Hegemonym Mysłowice.

W ôstatnij rōndzie podzimnyj II ligi zmierzōm sie wicelider (gospodorz trefu) i lider ligowyj tabule. Hegemony z Mysłowic sōm do terozki rewelacyjōm III poziōmu ligowego w Polsce. Mannszaft, kery powstoł ganc niydowno, bo w 2019 r. i swojo przigoda z ligowym rugby 15-ôsobowym napoczōn dopiyro ôd tego sezōnu, to znaczy je prawym beniaminkiem, jak do teroz wygroł wszyjske swoje szpile. W pokōnanym pōlu ôstawiōł drugigo bieniaminka ligi Res Energy Rugby Team Olsztyn, Miedziowych z Lubina a nawet tych, co slecieli z I ligi – Wataha RC Zielōnŏ Gōra i z kōmpletym pōnktōw je na wiyrchu ligowyj tabuli. Gryfy ze Rudy Ślōnskij zaczli zaś od falstartu we piyrwszym auswartszpilu we Ôlsztynie, atoli niyskorzij było już ino lepij (zwyciynstwa nad Lubinem i Zielōnōm Gōrōm). Rudziany to utytułowany ślōnski mannszaft, weterany ligowych szpilplacōw – we II i I lidze ze zmiynnym szczyńściym grajōm już ôd 2013 r.

Bydōm to piyrsze ślōnske derby w rugby ôd 32 lot, kedy to ôstatni roz grały ze sobōm w ligowych szpilach dwa mannszafty z Gōrnego Ślōnska: 23.09.1989 – ôstatnie derby Gōrnego Ślōnska: Czorni Bytōm – Ślōnsk Ruda Ślōnskŏ, szpil I ligi, rozegrany we Bytōmiu, zakōńczōny wynikym 6:0. Piyrsze, historyczne derby u nos bōły 31.03.1957. kedy to Gōrnik Katowice zmierzōł sie we piyrszyj lidze z Gōrnikiym Kochlowice (terozki dzielnica Rudy Ślōnskij) i przegrōł 9:12 we Murckach.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnski tref w Rozkochowie (pow. krapkowicki)

Trza przidać, iże rugby mo na Gōrnym Ślōnsku piykno historyjo. Grubiorze z Rudy Ślōnskij Kochlowic ôstali zaproszyni do rozegranio w dniu 15 września 1956 r. we Warszawie piyrszego ôficjalnego szpilu rugby po II wojnie światowyj w Polsce. Rywōlym był manszaft AZS AWF Warszawa, kery zwyciynżył po wyrōwnanym i zaciyntym szpilu ino 3:0. Historyjo pisano była tyż medalami: w 1957 – ww. Gōrnik Kochlowice zdobōł brōnzowy medal Mistrzostw Polski, w 1959 r. Majstrym Polski ôstali Czŏrni Bytōm, a w 1989 r. tytułym wicemistrzowskiym zaś radowali sie rugbisty z Rudy Ślōnskij.

Fest smaczkiym sobotnigo szpilu bydzie ekstra nadgroda dlo zwyciynskigo mannszaftu – przechodnie trofeum „Rugbowy Kilof Hajerski”. Po kożdym szpilu pōmiyndzy gōrnoślōnskimi mannszaftami wandrować ôn bydzie do wygranych. Posiodanie trofeum wzbogaci szportowo rywalizacyjo i potwierdzi fakt bycia „nojlepszym” na górnoślōnskim szportplacu. Do nastympnego wspōlnego szpilu.

W sobota 23 paździyrnika br. bydymy na zicher ôbserwować niyôbyczajne ymocyje. Gōra weźnie doświadczynie rudzkich Gryfōw eli euforia niesiōnych na seryji zwyciynstw Hegemonów? Przekōnej sie na swoje włosne ôczy.

 

SZPIL II LIGI RUGBY

K. S. RUGBY RUDA ŚLŌNSKO – HEGEMON MYSŁOWICE

23 PAŹDZIERNIKA 2021 R., (SOBOTA), GODZ. 17:00

BURLOCH ARYNA, ul. BYTOMSKA 13-15, RUDA ŚLŌNSKO ÔRZEGŌW

Wojciech Kołodziej, K.S. Rugby Ruda Ślōnsko

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza