Śląska Partia Regionalna w sprawie gospodarki odpadami

Nowoczesny, kompleksowy i regionalny – taki, według Śląskiej Partii Regionalnej, powinien być system gospodarki odpadami komunalnymi. Propozycje zmian ustawowych, które wprowadzą takie rozwiązania, ŚPR przedstawiła 7 marca 2018 r. w Katowicach. 

Nieskuteczne eliminowanie nielegalnych składowisk, słabe wyposażenie organów ochrony środowiska w skuteczne instrumenty kontrolne, nagminne nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców warunków uzyskanego zezwolenia na przetwarzanie odpadów, długi i skomplikowany proces cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów czy brak możliwości naliczania tzw. opłat podwyższonych za nielegalne składowanie odpadów bez ich dokładnego określenia – to główne problemy śląskich samorządów związanych z odpadami komunalnymi, na które zwraca uwagę Śląska Partia Regionalna.

„Rządowy Program dla Śląska to nie mogą być tylko pieniądze i inwestycje. Integralnym elementem Programu dla Śląska muszą być dedykowane naszemu regionowi narzędzia prawne.  Dotyczy to np. terenów dawnych składowisk, tzw. niekorzystnie przekształconych. Prawo winno tutaj być precyzyjne, nie można rozebrać hałdy aby potem ją odbudować z innych odpadów, twierdząc, że to rekultywacja. Dla takich terenów winien np. być określony obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – podkreślił Henryk Mercik, wicemarszałek województwa śląskiego i lider Śląskiej Partii Regionalnej.

W skutecznym działaniu mają pomóc zmiany ustawowe, które proponuje ŚPR. Wśród nich m.in.: obowiązek wpłaty zabezpieczenia roszczeń z tytułu spowodowania negatywnych skutków w środowisku przez podmioty zainteresowane przetwarzaniem odpadów poza instalacjami i urządzeniami; ujednolicenie stawek opłat podwyższonych dla wszystkich rodzajów odpadów; scalenie kompetencji starosty i marszałka do wydawania zezwoleń dotyczących terenów niekorzystnie przekształconych; rozszerzenie kompetencji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o możliwość wstrzymania działalności tym podmiotom, które nielegalnie deponują odpady czy przekazanie kontroli nad WIOŚ marszałkowi województwa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Wpływy z wprowadzonej w tym roku opłaty recyklingowej (20 groszy od torby foliowej), które obecnie trafiają do budżetu centralnego, według Śląskiej Partii Regionalnej powinny być przekazywane do Wojewódzkich Funduszy Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Konferencja ŚPR – fot. G. Kulik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza