Skrōł narkotyki w pudełku po strzewikach

Kryminalni z Piekŏr chyciyli 34-latka, co we swojim pōmiyszkaniu mioł bez 2 tys. dziołkōw dilerskich amfetaminy. Plac, kaj skryte były narkotyki, pokŏzoł szandarōm pies sużbowy. Miyszkaniec krysu tarnogōrskigo usłyszoł już ôbskażynia. Może dostać do 10 lŏt heresztu.

Skrōł narkotyki w pudełku po strzewikach
Skrōł narkotyki w pudełku po strzewikach

Policjanciŏ wydziału kryminalnego piekarskij jednostki, przi ryalizowaniu postaniowiyniŏ prokuratora, poszli do miyjsca, co w nim 34-latek miyszkoł. W czynnościach bōł tyż ôkludzŏcz społym ze psym sużbowym, przeszkolōnym we szukaniu narkotykōw. Psi nos zaś pokŏzoł, co poradzi. W jednyj z izbōw, we szranku szandarzi znŏdli szachtelkã po strzewikach, a w nij bojtel z biołym pulwrym. Narkotykōw było ale wiyncyj. W sumie, dziynki przeszukaniu pōmiyszkaniŏ 34-latka, wachtyrze prawa przejōnli bez 2300 dziołkōw dilerskich amfetaminy jak tyż 5 pilōw – nojpewnij ekstazy, co na kōńcu potwirdzōm podszukowania laboratoryjne. Szandarzi znŏdli tyż mobiniŏki, wŏgi elektrōniczne jak tyż replikã brōni. Na poczet prziszłych sztrŏfōw zabezpieczōno było blisko 3 tys. zł. Chop usłyszoł już ôbskarżynia i dostoł policyjny dozōr. Może dostać do 10 lŏt wiynziyniŏ.

Zdrzōdło: KMP Piekary Ślōnske

Skrōł narkotyki w pudełku po strzewikach
Skrōł narkotyki w pudełku po strzewikach
Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza