Rybnik: zastawiyli ôżartego szofera i zazwōniyli po szandarōw

Dwa chopi pokŏzali postawã, co by mogła być do wszyjskich za muster, bo chyciyli niytrzyźwego szofera. 40 lŏt stary chop prōbowoł uciyc, ale chopi wziōnli kluczyki z auta, uwiadōmiyli policyjõ i czekali z nim do czasu przijazdu szandarōw. Chop mioł w ôrganiźmie bezma 2 prōmile alkoholu.

Wszyjsko trefiyło sie wczorej przi ulicy Dworcowyj w Rybniku. Dwōch prŏcownikōw dozdrzało wozidło, co wjechało na teryn bauplacu z srogim szwōngym i sztopło. Chopi podyjzdrzewali, iże szofer może być ôżarty. Jak podeszli, to ôn prōbowoł ôdjechać. Ôba skutecznie zastawiyli auto, ôtworzyli dźwiyrze i zastawiyli motōr. Powiadōmiyli policyjõ ô cołkim zdarzyniu. Na placu pokŏzali sie tyż funkcjōnariusze Wachy Ôchrōny Bany. Wszyjscy społym z ôżartym kerowcōm czekali na przijazd policyjōnōw. Po wybadaniu na alkōmacie pokŏzało sie, iże chycōny 40 lŏt stary chop mioł blisko 2 promile alkoholu w ôrganiźmie.

Zdrzōdło: KMP Rybnik

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza