Rybnik postawiōł dynkmal braciōm Szafrankōm

We Rybniku kole banhowa postawiyli ôtok dynkmal braciōm Karolowi a Antōniymu Szafrankōm. Bracio Szafranki, to były fest zocne muzykanty, ôtworzili we Rybniku Szkoła Muzyczno w 1933 roku, kero terazki mo jejich miano. Miano ôd braci Szafrankōw mo tyż Rybnicko Filharmōnijo. Dzisiej Szkoła Muzyczno je przi ul. Powstańców Śląskich, kaj downij bōł lazaret, a urodziōł sie tam niyjedyn mały rybniczanin. We szkole tej, jeszcze na starym placu, przi dzisiejszej ul. J. Piłsudskiego, kaj terazki stoji sōnd, tyż „rodziyli sie” – muzycznie, znani rybniczanie – Lidia Grychtołówna, Piotr Paleczny, Adam Makowicz, Henryk Mikołaj Górecki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Starszy z braci Szafrankōw – Karol, urodziōł sie w 1904, a umrzōł w 1997 roku. Groł na klawiyrze, a do roku 1970 bōł tyż dyrektorym „swojij” szkoły.

Młodszy Antōni groł na krzipkach a potym ôstoł dyrygyntym we Rybnickij Filharmōniji. Antōni Szafranek umrzōł w 1979 roku.

Bracio pochodziyli z gōrniczej familije, kero w 1895 roku wyjechała do Westfalije, a w 1920 roku przikludziyła sie nazod na Ślōnsk, do Rybnika.

Tōż, jak przijedziecie kedy cugum do Rybnika, a wyleziecie z banhowa i zejrzicie jakiś dynkmal, co na nim jedyn chłop gro na krzipkach, a drugi kole niego siedzi a gro na klawiyrze, to już bydziecie wiedzieć, co to bracio Szafranki witajōm Wos we Rybniku.

 

Fot. W. Troszka /L. Tyl (UM Rybnik)

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-