Rybnik: Ôlimpijski maskotki na Hoymgrubie

„Od Mōnachium do Tokio” tak mianuje sie ôficjalno wystawa graczkōw – maskotōw a inkszych pamiōntkōw ôlimpijskich ze zbiorōw redachtora Hynryka Grzōnki, kero bydzie naszykowano na Zabytkowej Hoymgrubie.

Poczōntek wystawy, ze ôpowiadaniym Hynryka Grzōnki ô maskotkach a inkszych pamiōntkach ôlimpijskich, bydzie 23 kwiytnia, ô szōstej we wieczōr na Zabytkowej Hoymgrubie we Rybniku-Niewiadōmiu, przi ul.Mościckigo 3. Wystawa graczkōw – maskotkōw bydzie szło ôglōndać do 15 moja.

Na Hoymgrubie we Niewiadōmiu pokozano bydzie jedyno, najwiynkszo tako kolekcyjo we Polsce. Bydzie szło tyż podziwać sie na akredytacyje a medale za byci na ôlimpiadzie, plakaty a publikacyje ze igrzyskōw.

Piyrszo ôficjalno graczka – maskotka była naszykowano w1972 skuli XX Letnich Igrzyskōw Ôlimpijkich we Mōnachium. Ôd tego czasu maskotki sōm szykowane na kożde igrzyska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– To je jedyno tako kolekcyjo we Polsce. Tak rychtyk, to sztyjc brakuje mi jednej graczki. Bober Amik ze Mōntrealu je taki rzodki a drogi, że ciynżko je ta maskotka kupić. Roz żech już na jednym portalu jōm licytowoł, ô czym moja baba do dzisiej niy wiy, ale cyna mie przerosła – pado właściciel tej niysamowitej kolekcyje, Hynryk Grzōnka a dodowo ku tymu: jak żech już mioł praje wszystki te graczki – maskotki, to zaczōn żech zbiyrać inksze pamiōntki ôlimpijski. Ôd piyrszych igrzyskōw we Atynach wszyscy grocze na tym najwiynkszym feście szportowym dostowali na pamiōntka medale za udzioł. Niy yno grocze, ale tyż nowiniorze, działocze, dochtory, atp.Wszyscy, co byli w tej ôlimpijskij familiji. Mōm tych medalōw dwadziyścia a ône tyż bydzie szło se ôbejrzeć na wystawie, na kero piyknie zaproszōm – pado na kōniec redachtōr Grzōnka.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: XXV Ślōnski Sztwortek

Piyknie zaproszōmy!

tumaczyniy: Stanisław Neblik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza