Rybnik: Miesiōnc z kołami

Już bez miesiōnc na ulicach Rybnika jeżdżōm koła miejske sztwŏrtyj gyneracyje. Miyszkańcy radzi używajōm dostympnych jednośladów, co tworzōm porynczny nec dojazdów z cyntrum do kożdyj dzielnice miasta.

80 kōł, 1639 wypożyczyń, 2771 zaregistrowanych używŏczy w aplikacyji i 670 używŏczy używajōncych kōł – tak przedstawiajōm sie statystyki po miesiōncu ôd sztartniyńciŏ w Rybniku systymu kōł miejskich ôpartego na aplikacyji GeoVelo. Nojwiyncyj wypożyczyń (108) w jedyn dziyń trefiyło sie w niydzielã, 22 lipnia. Postrzedni czas wypożyczyniŏ to 31 minut. Nojaktywniyjszy używŏcz wypożyczōł koło 44 razy, a używoł sprzyntu bez 15 godzin. Używŏcze zainteresowali sie tyż systymym abōnamyntowym i wykupiyli 111 abōnamyntōw (w tym: 31 3-miesiyncznych, 23 miesiynczne i 60 dniowych).

– Ciekawym zjawiskym je fakt, iże mocka używŏczy traktuje systym GeoVelo niy ino za postrzodek transportu publicznego, ale za wypożyczalniã kōł miejskich przizwŏlajōncych czynsto nawet na pŏrãgodzinne używanie koła. Wyglōndŏ na to, iże sprzijŏ tymu systym ôpłat abōnamyntowych, dziynki kerymu za 9 zł idzie w rōmach „dziynnego abōnamyntu” używać kōł bez ôgraniczyń bez 24 godziny – powiadŏ Grzegorz Bargielski z fyrmy GeoVelo.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Kōł miejskich je na razie 80, ale co ważne, ukŏzały sie we wszyjskich 27 dzielnicach. Je rzeczōm doimyntnie naturalnōm, iże miejske koła sōm nojczyńścij spotrzebowowane w cyntrach miast, ale chcymy sie przewiedzieć, jake richtich je zapotrzebowanie na nie w dzielnicach – podkryślŏ prezydynt Rybnika Piotr Kuczera.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

– Postrzōd 38 sztelōw nojsrogszōm popularnościōm cieszyły sie lokalizacyje: przi ul. Wandy w dzielnicy Maroko-Nowiny, przi Dworcu Kōmunikacyje Miejskij, na Rynku, na Placu Jōna Pawła II i przi Banhofie. Stojymy ô to, by pod kōniec roku skompletować dane statystyczne wypożyczyń, co przizwoli na dalsze ulepszynie systymu w prziszłych latach – przidŏwŏ Jan Fiałkowski, ôficyr kołowy we Urzyńdzie Miasta Rybnika.

Używanie koła idzie zaczōńć po zainstalowaniu aplikacyje GeoVelo na smartfōnie. Po aktywacyji aplikacyje treba wniyść ôpłatã registracyjõ 10 zł i zasiylić kōnto. Potym styknie ôdblokować koło ze pōmocōm aplikacyje i ruszać w drōgã. Po kōńcu jazdy trza ôdkludzić koło na naznaczōny plac parkingowy, zablokować zōmek i zakōńczyć swojã jazdã w aplikacyji. Zaregistrowany używŏcz musi pamiyntać, iże wypożyczenie koła bydzie możliwe, jeźli na kōncie je saldo minimum 10 zł.

– Dziynkujymy aktywnym używŏczōm za raportowanie felerōw kōł ze pōmocōm funkcyji dostympnych w aplikacyji. Dziynkujymy tyż za dorady co do ulepszyniŏ systymu. Używŏcze pytajōm nojczyńścij ô to, eli na jedno kōnto używŏcza idzie wypożyczyć wiyncyj aniżeli jedne koło na rŏz, bp. dlŏ czōnkōw familije. Niystety takij funkcyje systym niy posiadŏ. Jedyn zaregistrowany używŏcz może wypożyczyć ino jedne koło. Robiymy nad tym, coby z jednego smartfōnu szło ôbsugować pŏrã kōnt, co przizwolyłoby – jak sie mŏ jedyn telefōn – wypożyczyć wiyncyj kōł – prawi Grzegorz Bargielski.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Zdrzōdło: UM Rybnik, foto: W. Troszka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza