Rugby to je to

Mało ftō wiy, iże na Gōrnym Slōnsku szpilōmy tyż w rugby. To je fest popularny szport we zachodnij Europie i na południowyj pōłkuli.

We Rudzie Ślōnskij mōmy klub K.S. RUGBY Ruda Ślōnsko, kery mo manszaft chopōw we I lidze rugby i manszaft kobiyt, kere sie nazywajōm Dioblice. Dziołchy te dwa razy bōły druge – zilber medal we 2013 i 2014 roku i dwa razy trzecie – brōnzowy medal we 2012 i 2015 roku we Mistrzostwach Polski. Majōm tyż tam kupa bajtli, kere sie uczōm abo już piyknie szpilajōm jajcatym balym.

Jak bydziecie chcieli, to napiszymy wōm ô rugby wiyncyj, a jak byście niy strzimali do tego czasu, możecie już we sobota (26.05.2018.) przijść poôglōndać, jak sie bajtlōm we rugby szpilo.

Wojciech Kołodziej

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza