Rugby to je to

Mało ftō wiy, iże na Gōrnym Slōnsku szpilōmy tyż w rugby. To je fest popularny szport we zachodnij Europie i na południowyj pōłkuli.

We Rudzie Ślōnskij mōmy klub K.S. RUGBY Ruda Ślōnsko, kery mo manszaft chopōw we I lidze rugby i manszaft kobiyt, kere sie nazywajōm Dioblice. Dziołchy te dwa razy bōły druge – zilber medal we 2013 i 2014 roku i dwa razy trzecie – brōnzowy medal we 2012 i 2015 roku we Mistrzostwach Polski. Majōm tyż tam kupa bajtli, kere sie uczōm abo już piyknie szpilajōm jajcatym balym.

Jak bydziecie chcieli, to napiszymy wōm ô rugby wiyncyj, a jak byście niy strzimali do tego czasu, możecie już we sobota (26.05.2018.) przijść poôglōndać, jak sie bajtlōm we rugby szpilo.

Wojciech Kołodziej

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza