Ruda: Tysiōnce lewych cygaryt

Szandarzi, co zwalczajōm przestympczość gospodarczõ, znŏdli i zastawiyli dalszõ ôsobã podyjzdrzanõ ô handel niylegalnymi cygarytami. Kobiyta przedŏwała kōntrabandã we swojim pōmiyszkaniu. W czasie zastawiyniŏ skonfiskowane były cygaryty bez polskich znakōw akcyzy, co niy trefiōm na czŏrny rynek.

Policyjōny z Wydziału do Walki z Przestympczościōm Gospodarczōm Kōmyndy Miastowyj Policyje z Rudy Ślōnskij po dostaniu informacyji ôbsztalowali dalsze pōmiyszkanie, kaj przedŏwane były używki niylegalnie wkludzōne na polski rynek. W czasie przeszukaniŏ wachtyrze prawa znŏdli pŏrãnŏście tysiyncy cygaryt, co pochodziyły z przemytu abo niylegalnych fabryk. 38 lŏt starŏ kobiyta ôdpowiy terŏz za przedej produktōw tabakowych bez polskich znakōw akcyzy, grozi jij za to wysokŏ kŏra grziwny.

Zdrzōdło: KMP Ruda Ślōnskŏ, fotografijŏ ilustracyjnŏ

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza