Retrogiercownia, 25.07.2019

25 lipca ôd drugij do szōstyj po połedniu na katowskim Rynku ôdbydzie sie Retrogiercownia.

Retrogiercownia ôrganizuje kożdy rok Muzeum Historyje Kōmputrōw i Informatyki. We poprzednich latach szło pod ekstra postawiōnym celtym pograć we stare gry fuzbalowe, symulatory, Boulder Dash, Sonic, Donkey Kong i inksze. Latoś Muzeum niy chce ujawnić, jake gry bydzie szło trefić. Trzeba przijś i ôbejzdrzeć.

Muzeum Historyje Kōmputrōw i Informatyki w Katowicach funguje ôd 2012 roku. We jego zbiorach je 3900 ekspōnatōw, z tego 70 ekspōnatōw je polskij produkcyje.

Stymp na Retrogercownia je darmowy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza