Rafał Szyma: Wiyszać ta fana abo niy?

Na jedno – 2 mŏja to je polski dziyń polskij fany. Dziyń ekstra na to, coby Polŏki pokŏzali sie ze swojimi farbami. Badnijcie pōłne miano: “Dziyń Fany ôd Polskij Republiki”, a niy kożdyj jednyj. Robić naschwŏl i wystawiać żōłto-modro na plac bioło-czerwōnyj? Trocha to wōniŏ na sorōństwo, pra?

Na drugie – no przeca ô to sie rozchodzi, coby sie pokŏzać, zadymōnstrować, fto jŏ je. Coby niy dać blank zdōminować publicznygo przestrzyństwa, symbolicznie pokŏzać, co sam je Ślōnsk i krōm Polŏkōw żyjōm sam tyż autochtōny. Zachachmyńcić kōmu świynto tak, coby robiyło za swoje włŏsne – to je przeca stary knif ôd Kościoła na kulturowe zwyciyństwa. Tak za starego piyrwyj ôbsztalowoł czas Godōw, tak sie we XX wiyku pokŏzało, co 1 mŏja to je tak po prŏwdzie spōmniynie świyntego Jōzefa Rzymieślnika, tak terŏzki dziecka majōm ôrŏz maskynbale wszyskich świyntych bez czas Halloween.

I na trzecie – niy ma to aby bŏznowanie z tymi fanami? Te cołkie pokazowanie cudzym ludziōm tego, żech je Ślōnzŏkiym? Niy rozchodzi sie sam ô to, co by mie było gańba przed Polŏkami, ino ô to, co je, a czego niy ma we ślōnskij wrażliwości. Zawdy zdŏwało mi sie, co to je wiyncyj ślōnskie: niy pokazować, niy dymōnstrować, ôstawić sie swoja tōżsamość ino do sia. Iś kajś z fanōm – to niy ma “gemütlich”.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.01.2023

Abo tak miarkuja, bo żech erbnōł tyn ślōnski strach? Gynau tyn, co go moderne Ślōnzŏki majōm ôdciepać, jak sie niy chcōm stracić miyndzy Polŏkami?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tōż niy wia: wiyszać, abo niy.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza