Radlińska Pszczołostrada

Na terenie Radlina pojawiły się specjalne tabliczki z informacjami o poszczególnych roślinach nasadzonych z myślą o …pszczołach. Rośliny na mapie Radlina “układają się” w specjalną trasę, którą nazwano już… Radlińską Pszczołostradą.

Od kilku lat w Radlinie stawia się na roślinność miododajną. To efekt miejskich działań związanych z ochroną pszczół i innych owadów zapylających. Miasto opracowało nawet specjalną strategię działań dla pszczół, gdzie obok stawiania “hoteli dla owadów”, promocji lokalnych pasiek w (ramach Eko-Bazaru i Jarmarku Pszczelego), czy prowadzenia specjalnych zajęć w szkołach, ważnym (jeśli nie najważniejszym) elementem “pszczelej polityki” jest zapewnienie odpowiedniej roślinności miododajnej. Również na terenach silnie zurbanizowanych i przemysłowych.

O potrzebie tworzenia takich szlaków, czy raczej “korytarzy ekologicznych dla zapylaczy” głośno zrobiło się w maju 2018 roku, kiedy opublikowano Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających, opracowaną przez specjalną Radę Naukową przy pomocy m.in. Polskiego Związku Pszczelarskiego i Greenpeace. Jako jedną z form ochrony zapylaczy, twórcy strategii wymienili wówczas tworzenie tego typu “sieci zieleńców”.
“Dla podtrzymania ich (owadów – przyp.) różnorodności, konieczne jest tworzenie korytarzy ekologicznych łączących przyjazne im siedliska. W miastach i na terenach zurbanizowanych rolę taką odgrywają między innymi zieleńce lub obszary wyjęte spod intensywnej aktywności ludzkiej i spontaniczne zasiedlane przez rośliny pokarmowe, np. opuszczone tereny poprzemysłowe, trakcje kolejowe, pobocza dróg” – czytamy w dokumencie.Idea tworzenia tego typu miejsc pojawiła się już wcześniej w Radlinie, przy opracowywaniu strategii działań dla pszczół na przyszłe lata.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Od dziś można “pszczeli szlak”, czy raczej “pszczołostradę” przemierzyć również na piechotę, dzięki specjalnym tabliczkom i mapkom opisującym miejsca miododajne w Radlinie. Mapki dostępne w Urzędzie Miasta (Punkt Informacji Turystycznej).
Zachęcamy do skorzystania z map również naszych nauczycieli – “Radlińska Pszczołostrada” to dobre narzędzie do edukacji ekologicznej!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza